1. kai egeneto tou eniautou ou apeqanen oziaV o basileuV eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou uyhlou kai ephrmenou kai plhrhV o oikoV thV doxhV autou

2. kai serafin eisthkeisan kuklw autou ex pterugeV tw eni kai ex pterugeV tw eni kai taiV men dusin katekalupton to proswpon kai taiV dusin katekalupton touV podaV kai taiV dusin epetanto

3. kai ekekragon eteroV proV ton eteron kai elegon agioV agioV agioV kurioV sabawq plhrhV pasa h gh thV doxhV autou

4. kai ephrqh to uperquron apo thV fwnhV hV ekekragon kai o oikoV eplhsqh kapnou

5. kai eipa w talaV egw oti katanenugmai oti anqrwpoV wn kai akaqarta ceilh ecwn en mesw laou akaqarta ceilh econtoV egw oikw kai ton basilea kurion sabawq eidon toiV ofqalmoiV mou

6. kai apestalh proV me en twn serafin kai en th ceiri eicen anqraka on th labidi elaben apo tou qusiasthriou

7. kai hyato tou stomatoV mou kai eipen idou hyato touto twn ceilewn sou kai afelei taV anomiaV sou kai taV amartiaV sou perikaqariei

8. kai hkousa thV fwnhV kuriou legontoV tina aposteilw kai tiV poreusetai proV ton laon touton kai eipa idou eimi egw aposteilon me

9. kai eipen poreuqhti kai eipon tw law toutw akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

10. epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin autwn barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autouV

11. kai eipa ewV pote kurie kai eipen ewV an erhmwqwsin poleiV para to mh katoikeisqai kai oikoi para to mh einai anqrwpouV kai h gh kataleifqhsetai erhmoV

12. kai meta tauta makrunei o qeoV touV anqrwpouV kai oi kataleifqenteV plhqunqhsontai epi thV ghV

13. kai eti ep' authV estin to epidekaton kai palin estai eiV pronomhn wV terebinqoV kai wV balanoV otan ekpesh apo thV qhkhV authV

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina