1. prosagagete eqnh kai akousate arconteV akousatw h gh kai oi en auth h oikoumenh kai o laoV o en auth

2. dioti qumoV kuriou epi panta ta eqnh kai orgh epi ton ariqmon autwn tou apolesai autouV kai paradounai autouV eiV sfaghn

3. oi de traumatiai autwn rifhsontai kai oi nekroi kai anabhsetai autwn h osmh kai brachsetai ta orh apo tou aimatoV autwn

4. kai elighsetai o ouranoV wV biblion kai panta ta astra peseitai wV fulla ex ampelou kai wV piptei fulla apo sukhV

5. emequsqh h macaira mou en tw ouranw idou epi thn idoumaian katabhsetai kai epi ton laon thV apwleiaV meta krisewV

6. h macaira kuriou eneplhsqh aimatoV epacunqh apo steatoV arnwn kai apo steatoV tragwn kai kriwn oti qusia kuriw en bosor kai sfagh megalh en th idoumaia

7. kai sumpesountai oi adroi met' autwn kai oi krioi kai oi tauroi kai mequsqhsetai h gh apo tou aimatoV kai apo tou steatoV autwn emplhsqhsetai

8. hmera gar krisewV kuriou kai eniautoV antapodosewV krisewV siwn

9. kai strafhsontai authV ai faraggeV eiV pissan kai h gh authV eiV qeion kai estai authV h gh kaiomenh wV pissa

10. nuktoV kai hmeraV kai ou sbesqhsetai eiV ton aiwna cronon kai anabhsetai o kapnoV authV anw eiV geneaV erhmwqhsetai kai eiV cronon polun

11. kai katoikhsousin en auth ornea kai ecinoi kai ibeiV kai korakeV kai epiblhqhsetai ep' authn spartion gewmetriaV erhmou kai onokentauroi oikhsousin en auth

12. oi arconteV authV ouk esontai oi gar basileiV authV kai oi arconteV authV kai oi megistaneV authV esontai eiV apwleian

13. kai anafusei eiV taV poleiV autwn akanqina xula kai eiV ta ocurwmata authV kai estai epauliV seirhnwn kai aulh strouqwn

14. kai sunanthsousin daimonia onokentauroiV kai bohsousin eteroV proV ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autoiV anapausin

15. ekei enosseusen ecinoV kai eswsen h gh ta paidia authV meta asfaleiaV ekei elafoi sunhnthsan kai eidon ta proswpa allhlwn

16. ariqmw parhlqon kai mia autwn ouk apwleto etera thn eteran ouk ezhthsan oti kurioV eneteilato autoiV kai to pneuma autou sunhgagen autaV

17. kai autoV epibalei autoiV klhrouV kai h ceir autou diemerisen boskesqai eiV ton aiwna cronon klhronomhsete eiV geneaV genewn anapausontai ep' authV

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina