1. kai nun outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV se iakwb o plasaV se israhl mh fobou oti elutrwsamhn se ekalesa se to onoma sou emoV ei su

2. kai ean diabainhV di' udatoV meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielqhV dia puroV ou mh katakauqhV flox ou katakausei se

3. oti egw kurioV o qeoV sou o agioV israhl o swzwn se epoihsa sou allagma aigupton kai aiqiopian kai sohnhn uper sou

4. af' ou entimoV egenou enantion mou edoxasqhV kagw se hgaphsa kai dwsw anqrwpouV pollouV uper sou kai arcontaV uper thV kefalhV sou

5. mh fobou oti meta sou eimi apo anatolwn axw to sperma sou kai apo dusmwn sunaxw se

6. erw tw borra age kai tw libi mh kwlue age touV uiouV mou apo ghV porrwqen kai taV qugateraV mou ap' akrwn thV ghV

7. pantaV osoi epikeklhntai tw onomati mou en gar th doxh mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoihsa auton

8. kai exhgagon laon tuflon kai ofqalmoi eisin wsautwV tufloi kai kwfoi ta wta econteV

9. panta ta eqnh sunhcqhsan ama kai sunacqhsontai arconteV ex autwn tiV anaggelei tauta h ta ex archV tiV anaggelei umin agagetwsan touV marturaV autwn kai dikaiwqhtwsan kai eipatwsan alhqh

10. genesqe moi martureV kagw martuV legei kurioV o qeoV kai o paiV on exelexamhn ina gnwte kai pisteushte kai sunhte oti egw eimi emprosqen mou ouk egeneto alloV qeoV kai met' eme ouk estai

11. egw o qeoV kai ouk estin parex emou swzwn

12. anhggeila kai eswsa wneidisa kai ouk hn en umin allotrioV umeiV emoi martureV kagw martuV legei kurioV o qeoV

13. eti ap' archV kai ouk estin o ek twn ceirwn mou exairoumenoV poihsw kai tiV apostreyei auto

14. outwV legei kurioV o qeoV o lutroumenoV umaV o agioV israhl eneken umwn apostelw eiV babulwna kai epegerw pantaV feugontaV kai caldaioi en ploioiV deqhsontai

15. egw kurioV o qeoV o agioV umwn o katadeixaV israhl basilea umwn

16. outwV legei kurioV o didouV odon en qalassh kai en udati iscurw tribon

17. o exagagwn armata kai ippon kai oclon iscuron alla ekoimhqhsan kai ouk anasthsontai esbesqhsan wV linon esbesmenon

18. mh mnhmoneuete ta prwta kai ta arcaia mh sullogizesqe

19. idou poiw kaina a nun anatelei kai gnwsesqe auta kai poihsw en th erhmw odon kai en th anudrw potamouV

20. euloghsei me ta qhria tou agrou seirhneV kai qugatereV strouqwn oti edwka en th erhmw udwr kai potamouV en th anudrw potisai to genoV mou to eklekton

21. laon mou on periepoihsamhn taV aretaV mou dihgeisqai

22. ou nun ekalesa se iakwb oude kopiasai se epoihsa israhl

23. ouk emoi probata thV olokarpwsewV sou oude en taiV qusiaiV sou edoxasaV me oude egkopon epoihsa se en libanw

24. oude ekthsw moi arguriou qumiama oude to stear twn qusiwn sou epequmhsa alla en taiV amartiaiV sou kai en taiV adikiaiV sou proesthn sou

25. egw eimi egw eimi o exaleifwn taV anomiaV sou kai ou mh mnhsqhsomai

26. su de mnhsqhti kai kriqwmen lege su taV anomiaV sou prwtoV ina dikaiwqhV

27. oi patereV umwn prwtoi kai oi arconteV autwn hnomhsan eiV eme

28. kai emianan oi arconteV ta agia mou kai edwka apolesai iakwb kai israhl eiV oneidismon

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina