1. idou dh o despothV kurioV sabawq afelei apo thV ioudaiaV kai apo ierousalhm iscuonta kai iscuousan iscun artou kai iscun udatoV

2. giganta kai iscuonta kai anqrwpon polemisthn kai dikasthn kai profhthn kai stocasthn kai presbuteron

3. kai penthkontarcon kai qaumaston sumboulon kai sofon arcitektona kai suneton akroathn

4. kai episthsw neaniskouV arcontaV autwn kai empaiktai kurieusousin autwn

5. kai sumpeseitai o laoV anqrwpoV proV anqrwpon kai anqrwpoV proV ton plhsion autou proskoyei to paidion proV ton presbuthn o atimoV proV ton entimon

6. oti epilhmyetai anqrwpoV tou adelfou autou h tou oikeiou tou patroV autou legwn imation eceiV archgoV hmwn genou kai to brwma to emon upo se estw

7. kai apokriqeiV erei en th hmera ekeinh ouk esomai sou archgoV ou gar estin en tw oikw mou artoV oude imation ouk esomai archgoV tou laou toutou

8. oti aneitai ierousalhm kai h ioudaia sumpeptwken kai ai glwssai autwn meta anomiaV ta proV kurion apeiqounteV dioti nun etapeinwqh h doxa autwn

9. kai h aiscunh tou proswpou autwn antesth autoiV thn de amartian autwn wV sodomwn anhggeilan kai enefanisan ouai th yuch autwn dioti bebouleuntai boulhn ponhran kaq' eautwn

10. eiponteV dhswmen ton dikaion oti duscrhstoV hmin estin toinun ta genhmata twn ergwn autwn fagontai

11. ouai tw anomw ponhra kata ta erga twn ceirwn autou sumbhsetai autw

12. laoV mou oi praktoreV umwn kalamwntai umaV kai oi apaitounteV kurieuousin umwn laoV mou oi makarizonteV umaV planwsin umaV kai ton tribon twn podwn umwn tarassousin

13. alla nun katasthsetai eiV krisin kurioV kai sthsei eiV krisin ton laon autou

14. autoV kurioV eiV krisin hxei meta twn presbuterwn tou laou kai meta twn arcontwn autou umeiV de ti enepurisate ton ampelwna mou kai h arpagh tou ptwcou en toiV oikoiV umwn

15. ti umeiV adikeite ton laon mou kai to proswpon twn ptwcwn kataiscunete

16. tade legei kurioV anq' wn uywqhsan ai qugatereV siwn kai eporeuqhsan uyhlw trachlw kai en neumasin ofqalmwn kai th poreia twn podwn ama surousai touV citwnaV kai toiV posin ama paizousai

17. kai tapeinwsei o qeoV arcousaV qugateraV siwn kai kurioV apokaluyei to schma autwn

18. en th hmera ekeinh kai afelei kurioV thn doxan tou imatismou autwn kai touV kosmouV autwn kai ta emplokia kai touV kosumbouV kai touV mhniskouV

19. kai to kaqema kai ton kosmon tou proswpou autwn

20. kai thn sunqesin tou kosmou thV doxhV kai touV clidwnaV kai ta yelia kai to emplokion kai ta peridexia kai touV daktuliouV kai ta enwtia

21. kai ta periporfura kai ta mesoporfura

22. kai ta epiblhmata ta kata thn oikian kai ta diafanh lakwnika

23. kai ta bussina kai ta uakinqina kai ta kokkina kai thn busson sun crusiw kai uakinqw sugkaqufasmena kai qeristra kataklita

24. kai estai anti osmhV hdeiaV koniortoV kai anti zwnhV scoiniw zwsh kai anti tou kosmou thV kefalhV tou crusiou falakrwma exeiV dia ta erga sou kai anti tou citwnoV tou mesoporfurou perizwsh sakkon

25. kai o uioV sou o kallistoV on agapaV macaira peseitai kai oi iscuonteV umwn macaira pesountai

26. kai tapeinwqhsontai kai penqhsousin ai qhkai tou kosmou umwn kai kataleifqhsh monh kai eiV thn ghn edafisqhsh

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina