1. ouai toiV talaipwrousin umaV umaV de oudeiV poiei talaipwrouV kai o aqetwn umaV ouk aqetei alwsontai oi aqetounteV kai paradoqhsontai kai wV shV epi imatiou outwV htthqhsontai

2. kurie elehson hmaV epi soi gar pepoiqamen egenhqh to sperma twn apeiqountwn eiV apwleian h de swthria hmwn en kairw qliyewV

3. dia fwnhn tou fobou sou exesthsan laoi apo tou fobou sou kai diesparhsan ta eqnh

4. nun de sunacqhsetai ta skula umwn mikrou kai megalou on tropon ean tiV sunagagh akridaV outwV empaixousin umin

5. agioV o qeoV o katoikwn en uyhloiV eneplhsqh siwn krisewV kai dikaiosunhV

6. en nomw paradoqhsontai en qhsauroiV h swthria hmwn ekei sofia kai episthmh kai eusebeia proV ton kurion outoi eisin qhsauroi dikaiosunhV

7. idou dh en tw fobw umwn autoi fobhqhsontai ouV efobeisqe fobhqhsontai af' umwn aggeloi gar apostalhsontai axiounteV eirhnhn pikrwV klaionteV parakalounteV eirhnhn

8. erhmwqhsontai gar ai toutwn odoi pepautai o foboV twn eqnwn kai h proV toutouV diaqhkh airetai kai ou mh logishsqe autouV anqrwpouV

9. epenqhsen h gh hscunqh o libanoV elh egeneto o sarwn fanera estai h galilaia kai o karmhloV

10. nun anasthsomai legei kurioV nun doxasqhsomai nun uywqhsomai

11. nun oyesqe nun aisqhqhsesqe mataia estai h iscuV tou pneumatoV umwn pur umaV katedetai

12. kai esontai eqnh katakekaumena wV akanqa en agrw errimmenh kai katakekaumenh

13. akousontai oi porrwqen a epoihsa gnwsontai oi eggizonteV thn iscun mou

14. apesthsan oi en siwn anomoi lhmyetai tromoV touV asebeiV tiV anaggelei umin oti pur kaietai tiV anaggelei umin ton topon ton aiwnion

15. poreuomenoV en dikaiosunh lalwn euqeian odon miswn anomian kai adikian kai taV ceiraV aposeiomenoV apo dwrwn barunwn ta wta ina mh akoush krisin aimatoV kammuwn touV ofqalmouV ina mh idh adikian

16. outoV oikhsei en uyhlw sphlaiw petraV iscuraV artoV autw doqhsetai kai to udwr autou piston

17. basilea meta doxhV oyesqe kai oi ofqalmoi umwn oyontai ghn porrwqen

18. h yuch umwn melethsei fobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuonteV pou estin o ariqmwn touV trefomenouV

19. mikron kai megan laon w ou sunebouleusanto oude hdei baqufwnon wste mh akousai laoV pefaulismenoV kai ouk estin tw akouonti sunesiV

20. idou siwn h poliV to swthrion hmwn oi ofqalmoi sou oyontai ierousalhm poliV plousia skhnai ai ou mh seisqwsin oude mh kinhqwsin oi passaloi thV skhnhV authV eiV ton aiwna cronon oude ta scoinia authV ou mh diarragwsin

21. oti to onoma kuriou mega umin topoV umin estai potamoi kai diwrugeV plateiV kai eurucwroi ou poreush tauthn thn odon oude poreusetai ploion elaunon

22. o gar qeoV mou megaV estin ou pareleusetai me kurioV krithV hmwn kurioV arcwn hmwn kurioV basileuV hmwn kurioV outoV hmaV swsei

23. erraghsan ta scoinia sou oti ouk eniscusen o istoV sou eklinen ou calasei ta istia ouk arei shmeion ewV ou paradoqh eiV pronomhn toinun polloi cwloi pronomhn poihsousin

24. kai ou mh eiph kopiw o laoV o enoikwn en autoiV afeqh gar autoiV h amartia

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina