1. wV khroV apo puroV thketai kai katakausei pur touV upenantiouV kai faneron estai to onoma kuriou en toiV upenantioiV apo proswpou sou eqnh taracqhsontai

2. otan poihV ta endoxa tromoV lhmyetai apo sou orh

3. apo tou aiwnoV ouk hkousamen oude oi ofqalmoi hmwn eidon qeon plhn sou kai ta erga sou a poihseiV toiV upomenousin eleon

4. sunanthsetai gar toiV poiousin to dikaion kai twn odwn sou mnhsqhsontai idou su wrgisqhV kai hmeiV hmartomen dia touto eplanhqhmen

5. kai egenhqhmen wV akaqartoi panteV hmeiV wV rakoV apokaqhmenhV pasa h dikaiosunh hmwn kai exerruhmen wV fulla dia taV anomiaV hmwn outwV anemoV oisei hmaV

6. kai ouk estin o epikaloumenoV to onoma sou kai o mnhsqeiV antilabesqai sou oti apestreyaV to proswpon sou af' hmwn kai paredwkaV hmaV dia taV amartiaV hmwn

7. kai nun kurie pathr hmwn su hmeiV de phloV ergon twn ceirwn sou panteV

8. mh orgizou hmin sfodra kai mh en kairw mnhsqhV amartiwn hmwn kai nun epibleyon oti laoV sou panteV hmeiV

9. poliV tou agiou sou egenhqh erhmoV siwn wV erhmoV egenhqh ierousalhm eiV kataran

10. o oikoV to agion hmwn kai h doxa hn huloghsan oi patereV hmwn egenhqh purikaustoV kai panta ta endoxa sunepesen

11. kai epi pasi toutoiV anescou kurie kai esiwphsaV kai etapeinwsaV hmaV sfodra
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina