1. orasiV hn eiden hsaiaV uioV amwV kata babulwnoV

2. ep' orouV pedinou arate shmeion uywsate thn fwnhn autoiV mh fobeisqe parakaleite th ceiri anoixate oi arconteV

3. egw suntassw kai egw agw autouV hgiasmenoi eisin kai egw agw autouV giganteV ercontai plhrwsai ton qumon mou caironteV ama kai ubrizonteV

4. fwnh eqnwn pollwn epi twn orewn omoia eqnwn pollwn fwnh basilewn kai eqnwn sunhgmenwn kurioV sabawq entetaltai eqnei oplomacw

5. ercesqai ek ghV porrwqen ap' akrou qemeliou tou ouranou kurioV kai oi oplomacoi autou tou katafqeirai thn oikoumenhn olhn

6. ololuzete egguV gar h hmera kuriou kai suntribh para tou qeou hxei

7. dia touto pasa ceir ekluqhsetai kai pasa yuch anqrwpou deiliasei

8. kai taracqhsontai oi presbeiV kai wdineV autouV exousin wV gunaikoV tiktoushV kai sumforasousin eteroV proV ton eteron kai eksthsontai kai to proswpon autwn wV flox metabalousin

9. idou gar hmera kuriou aniatoV ercetai qumou kai orghV qeinai thn oikoumenhn olhn erhmon kai touV amartwlouV apolesai ex authV

10. oi gar astereV tou ouranou kai o wriwn kai paV o kosmoV tou ouranou to fwV ou dwsousin kai skotisqhsetai tou hliou anatellontoV kai h selhnh ou dwsei to fwV authV

11. kai enteloumai th oikoumenh olh kaka kai toiV asebesin taV amartiaV autwn kai apolw ubrin anomwn kai ubrin uperhfanwn tapeinwsw

12. kai esontai oi kataleleimmenoi entimoi mallon h to crusion to apuron kai o anqrwpoV mallon entimoV estai h o liqoV o ek soufir

13. o gar ouranoV qumwqhsetai kai h gh seisqhsetai ek twn qemeliwn authV dia qumon orghV kuriou sabawq th hmera h an epelqh o qumoV autou

14. kai esontai oi kataleleimmenoi wV dorkadion feugon kai wV probaton planwmenon kai ouk estai o sunagwn wste anqrwpon eiV ton laon autou apostrafhnai kai anqrwpon eiV thn cwran autou diwxai

15. oV gar an alw htthqhsetai kai oitineV sunhgmenoi eisin macaira pesountai

16. kai ta tekna autwn enwpion autwn raxousin kai taV oikiaV autwn pronomeusousin kai taV gunaikaV autwn exousin

17. idou epegeirw umin touV mhdouV oi ou logizontai argurion oude crusiou creian ecousin

18. toxeumata neaniskwn suntriyousin kai ta tekna umwn ou mh elehswsin oude epi toiV teknoiV ou feisontai oi ofqalmoi autwn

19. kai estai babulwn h kaleitai endoxoV upo basilewV caldaiwn on tropon katestreyen o qeoV sodoma kai gomorra

20. ou katoikhqhsetai eiV ton aiwna cronon oude mh eiselqwsin eiV authn dia pollwn genewn oude mh dielqwsin authn arabeV oude poimeneV ou mh anapauswntai en auth

21. kai anapausontai ekei qhria kai emplhsqhsontai ai oikiai hcou kai anapausontai ekei seirhneV kai daimonia ekei orchsontai

22. kai onokentauroi ekei katoikhsousin kai nossopoihsousin ecinoi en toiV oikoiV autwn tacu ercetai kai ou croniei

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina