1. en tw kairw ekeinw apesteilen marwdac uioV tou laadan o basileuV thV babulwniaV epistolaV kai presbeiV kai dwra ezekia hkousen gar oti emalakisqh ewV qanatou kai anesth

2. kai ecarh ep' autoiV ezekiaV caran megalhn kai edeixen autoiV ton oikon tou necwqa kai thV stakthV kai twn qumiamatwn kai tou murou kai tou arguriou kai tou crusiou kai pantaV touV oikouV twn skeuwn thV gazhV kai panta osa hn en toiV qhsauroiV autou kai ouk hn ouqen o ouk edeixen ezekiaV en tw oikw autou

3. kai hlqen hsaiaV o profhthV proV ton basilea ezekian kai eipen proV auton ti legousin oi anqrwpoi outoi kai poqen hkasin proV se kai eipen ezekiaV ek ghV porrwqen hkasin proV me ek babulwnoV

4. kai eipen hsaiaV ti eidosan en tw oikw sou kai eipen ezekiaV panta ta en tw oikw mou eidosan kai ouk estin en tw oikw mou o ouk eidosan alla kai ta en toiV qhsauroiV mou

5. kai eipen autw hsaiaV akouson ton logon kuriou sabawq

6. idou hmerai ercontai legei kurioV kai lhmyontai panta ta en tw oikw sou kai osa sunhgagon oi patereV sou ewV thV hmeraV tauthV eiV babulwna hxei kai ouden ou mh katalipwsin eipen de o qeoV

7. oti kai apo twn teknwn sou wn egennhsaV lhmyontai kai poihsousin spadontaV en tw oikw tou basilewV twn babulwniwn

8. kai eipen ezekiaV proV hsaian agaqoV o logoV kuriou on elalhsen genesqw dh eirhnh kai dikaiosunh en taiV hmeraiV mou .

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina