1. tade legei kurioV fulassesqe krisin poihsate dikaiosunhn hggisen gar to swthrion mou paraginesqai kai to eleoV mou apokalufqhnai

2. makarioV anhr o poiwn tauta kai anqrwpoV o antecomenoV autwn kai fulasswn ta sabbata mh bebhloun kai diathrwn taV ceiraV autou mh poiein adikhma

3. mh legetw o allogenhV o proskeimenoV proV kurion aforiei me ara kurioV apo tou laou autou kai mh legetw o eunoucoV oti egw eimi xulon xhron

4. tade legei kurioV toiV eunoucoiV osoi an fulaxwntai ta sabbata mou kai eklexwntai a egw qelw kai antecwntai thV diaqhkhV mou

5. dwsw autoiV en tw oikw mou kai en tw teicei mou topon onomaston kreittw uiwn kai qugaterwn onoma aiwnion dwsw autoiV kai ouk ekleiyei

6. kai toiV allogenesi toiV proskeimenoiV kuriw douleuein autw kai agapan to onoma kuriou tou einai autw eiV doulouV kai doulaV kai pantaV touV fulassomenouV ta sabbata mou mh bebhloun kai antecomenouV thV diaqhkhV mou

7. eisaxw autouV eiV to oroV to agion mou kai eufranw autouV en tw oikw thV proseuchV mou ta olokautwmata autwn kai ai qusiai autwn esontai dektai epi tou qusiasthriou mou o gar oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin

8. eipen kurioV o sunagwn touV diesparmenouV israhl oti sunaxw ep' auton sunagwghn

9. panta ta qhria ta agria deute fagete panta ta qhria tou drumou

10. idete oti panteV ektetuflwntai ouk egnwsan fronhsai panteV kuneV eneoi ou dunhsontai ulaktein enupniazomenoi koithn filounteV nustaxai

11. kai oi kuneV anaideiV th yuch ouk eidoteV plhsmonhn kai eisin ponhroi ouk eidoteV sunesin panteV en taiV odoiV autwn exhkolouqhsan ekastoV kata to eautou

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina