1. kai eipen kurioV proV me labe seautw tomon kainou megalou kai grayon eiV auton grafidi anqrwpou tou oxewV pronomhn poihsai skulwn parestin gar

2. kai marturaV moi poihson pistouV anqrwpouV ton ourian kai ton zacarian uion baraciou

3. kai proshlqon proV thn profhtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kurioV moi kaleson to onoma autou tacewV skuleuson oxewV pronomeuson

4. dioti prin h gnwnai to paidion kalein patera h mhtera lhmyetai dunamin damaskou kai ta skula samareiaV enanti basilewV assuriwn

5. kai proseqeto kurioV lalhsai moi eti

6. dia to mh boulesqai ton laon touton to udwr tou silwam to poreuomenon hsuch alla boulesqai ecein ton raasswn kai ton uion romeliou basilea ef' umwn

7. dia touto idou anagei kurioV ef' umaV to udwr tou potamou to iscuron kai to polu ton basilea twn assuriwn kai thn doxan autou kai anabhsetai epi pasan faragga umwn kai peripathsei epi pan teicoV umwn

8. kai afelei apo thV ioudaiaV anqrwpon oV dunhsetai kefalhn arai h dunaton suntelesasqai ti kai estai h parembolh autou wste plhrwsai to platoV thV cwraV sou meq' hmwn o qeoV

9. gnwte eqnh kai httasqe epakousate ewV escatou thV ghV iscukoteV httasqe ean gar palin iscushte palin htthqhsesqe

10. kai hn an bouleushsqe boulhn diaskedasei kurioV kai logon on ean lalhshte ou mh emmeinh umin oti meq' hmwn kurioV o qeoV

11. outwV legei kurioV th iscura ceiri apeiqousin th poreia thV odou tou laou toutou legonteV

12. mhpote eiphte sklhron pan gar o ean eiph o laoV outoV sklhron estin ton de fobon autou ou mh fobhqhte oude mh taracqhte

13. kurion auton agiasate kai autoV estai sou foboV

14. kai ean ep' autw pepoiqwV hV estai soi eiV agiasma kai ouc wV liqou proskommati sunanthsesqe autw oude wV petraV ptwmati o de oikoV iakwb en pagidi kai en koilasmati egkaqhmenoi en ierousalhm

15. dia touto adunathsousin en autoiV polloi kai pesountai kai suntribhsontai kai eggiousin kai alwsontai anqrwpoi en asfaleia onteV

16. tote faneroi esontai oi sfragizomenoi ton nomon tou mh maqein

17. kai erei menw ton qeon ton apostreyanta to proswpon autou apo tou oikou iakwb kai pepoiqwV esomai ep' autw

18. idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV kai estai eiV shmeia kai terata en tw oikw israhl para kuriou sabawq oV katoikei en tw orei siwn

19. kai ean eipwsin proV umaV zhthsate touV apo thV ghV fwnountaV kai touV eggastrimuqouV touV kenologountaV oi ek thV koiliaV fwnousin ouk eqnoV proV qeon autou ti ekzhtousin peri twn zwntwn touV nekrouV

20. nomon gar eiV bohqeian edwken ina eipwsin ouc wV to rhma touto peri ou ouk estin dwra dounai peri autou

21. kai hxei ef' umaV sklhra limoV kai estai wV an peinashte luphqhsesqe kai kakwV ereite ton arconta kai ta patacra kai anableyontai eiV ton ouranon anw

22. kai eiV thn ghn katw embleyontai kai idou qliyiV kai stenocwria kai skotoV aporia stenh kai skotoV wste mh blepein

23. kai ouk aporhqhsetai o en stenocwria wn ewV kairou touto prwton poiei tacu poiei cwra zaboulwn h gh nefqalim odon qalasshV kai oi loipoi oi thn paralian katoikounteV kai peran tou iordanou galilaia twn eqnwn ta merh thV ioudaiaV

“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina