1. katabhqi kaqison epi thn ghn parqenoV qugathr babulwnoV eiselqe eiV to skotoV qugathr caldaiwn oti ouketi prosteqhsh klhqhnai apalh kai trufera

2. labe mulon aleson aleuron apokaluyai to katakalumma sou anakaluyai taV poliaV anasurai taV knhmaV diabhqi potamouV

3. anakalufqhsetai h aiscunh sou fanhsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lhmyomai ouketi mh paradw anqrwpoiV

4. eipen o rusamenoV se kurioV sabawq onoma autw agioV israhl

5. kaqison katanenugmenh eiselqe eiV to skotoV qugathr caldaiwn ouketi mh klhqhV iscuV basileiaV

6. parwxunqhn epi tw law mou emianaV thn klhronomian mou egw edwka eiV thn ceira sou su de ouk edwkaV autoiV eleoV tou presbuterou ebarunaV ton zugon sfodra

7. kai eipaV eiV ton aiwna esomai arcousa ouk enohsaV tauta en th kardia sou oude emnhsqhV ta escata

8. nun de akouson tauta h trufera h kaqhmenh pepoiquia h legousa en th kardia authV egw eimi kai ouk estin etera ou kaqiw chra oude gnwsomai orfaneian

9. nun de hxei exaifnhV epi se ta duo tauta en mia hmera chreia kai ateknia hxei exaifnhV epi se en th farmakeia sou en th iscui twn epaoidwn sou sfodra

10. th elpidi thV ponhriaV sou su gar eipaV egw eimi kai ouk estin etera gnwqi oti h sunesiV toutwn kai h porneia sou estai soi aiscunh kai eipaV th kardia sou egw eimi kai ouk estin etera

11. kai hxei epi se apwleia kai ou mh gnwV boqunoV kai empesh eiV auton kai hxei epi se talaipwria kai ou mh dunhsh kaqara genesqai kai hxei epi se exapinhV apwleia kai ou mh gnwV

12. sthqi nun en taiV epaoidaiV sou kai th pollh farmakeia sou a emanqaneV ek neothtoV sou ei dunhsh wfelhqhnai

13. kekopiakaV en taiV boulaiV sou sthtwsan kai swsatwsan se oi astrologoi tou ouranou oi orwnteV touV asteraV anaggeilatwsan soi ti mellei epi se ercesqai

14. idou panteV wV frugana epi puri katakahsontai kai ou mh exelwntai thn yuchn autwn ek flogoV oti eceiV anqrakaV puroV kaqisai ep' autouV

15. outoi esontai soi bohqeia ekopiasaV en th metabolh sou ek neothtoV anqrwpoV kaq' eauton eplanhqh soi de ouk estai swthria

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina