1. tiV outoV o paraginomenoV ex edwm eruqhma imatiwn ek bosor outwV wraioV en stolh bia meta iscuoV egw dialegomai dikaiosunhn kai krisin swthriou

2. dia ti sou eruqra ta imatia kai ta endumata sou wV apo pathtou lhnou

3. plhrhV katapepathmenhV kai twn eqnwn ouk estin anhr met' emou kai katepathsa autouV en qumw kai kateqlasa autouV wV ghn kai kathgagon to aima autwn eiV ghn

4. hmera gar antapodosewV ephlqen autoiV kai eniautoV lutrwsewV parestin

5. kai epebleya kai oudeiV bohqoV kai prosenohsa kai ouqeiV antelambaneto kai errusato autouV o braciwn mou kai o qumoV mou epesth

6. kai katepathsa autouV th orgh mou kai kathgagon to aima autwn eiV ghn

7. ton eleon kuriou emnhsqhn taV aretaV kuriou en pasin oiV o kurioV hmin antapodidwsin kurioV krithV agaqoV tw oikw israhl epagei hmin kata to eleoV autou kai kata to plhqoV thV dikaiosunhV autou

8. kai eipen ouc o laoV mou tekna ou mh aqethswsin kai egeneto autoiV eiV swthrian

9. ek pashV qliyewV ou presbuV oude aggeloV all' autoV kurioV eswsen autouV dia to agapan autouV kai feidesqai autwn autoV elutrwsato autouV kai anelaben autouV kai uywsen autouV pasaV taV hmeraV tou aiwnoV

10. autoi de hpeiqhsan kai parwxunan to pneuma to agion autou kai estrafh autoiV eiV ecqran kai autoV epolemhsen autouV

11. kai emnhsqh hmerwn aiwniwn o anabibasaV ek thV ghV ton poimena twn probatwn pou estin o qeiV en autoiV to pneuma to agion

12. o agagwn th dexia mwushn o braciwn thV doxhV autou katiscusen udwr apo proswpou autou poihsai autw onoma aiwnion

13. hgagen autouV dia thV abussou wV ippon di' erhmou kai ouk ekopiasan

14. kai wV kthnh dia pediou katebh pneuma para kuriou kai wdhghsen autouV outwV hgageV ton laon sou poihsai seautw onoma doxhV

15. epistreyon ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxhV pou estin o zhloV sou kai h iscuV sou pou estin to plhqoV tou eleouV sou kai twn oiktirmwn sou oti anescou hmwn

16. su gar hmwn ei pathr oti abraam ouk egnw hmaV kai israhl ouk epegnw hmaV alla su kurie pathr hmwn rusai hmaV ap' archV to onoma sou ef' hmaV estin

17. ti eplanhsaV hmaV kurie apo thV odou sou esklhrunaV hmwn taV kardiaV tou mh fobeisqai se epistreyon dia touV doulouV sou dia taV fulaV thV klhronomiaV sou

18. ina mikron klhronomhswmen tou orouV tou agiou sou oi upenantioi hmwn katepathsan to agiasma sou

19. egenomeqa wV to ap' archV ote ouk hrxaV hmwn oude epeklhqh to onoma sou ef' hmaV ean anoixhV ton ouranon tromoV lhmyetai apo sou orh kai takhsontai

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina