1. akousate mou oi diwkonteV to dikaion kai zhtounteV ton kurion embleyate eiV thn sterean petran hn elatomhsate kai eiV ton boqunon tou lakkou on wruxate

2. embleyate eiV abraam ton patera umwn kai eiV sarran thn wdinousan umaV oti eiV hn kai ekalesa auton kai euloghsa auton kai hgaphsa auton kai eplhquna auton

3. kai se nun parakalesw siwn kai parekalesa panta ta erhma authV kai qhsw ta erhma authV wV paradeison kuriou eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth exomologhsin kai fwnhn ainesewV

4. akousate mou akousate laoV mou kai oi basileiV proV me enwtisasqe oti nomoV par' emou exeleusetai kai h krisiV mou eiV fwV eqnwn

5. eggizei tacu h dikaiosunh mou kai exeleusetai wV fwV to swthrion mou kai eiV ton braciona mou eqnh elpiousin eme nhsoi upomenousin kai eiV ton braciona mou elpiousin

6. arate eiV ton ouranon touV ofqalmouV umwn kai embleyate eiV thn ghn katw oti o ouranoV wV kapnoV esterewqh h de gh wV imation palaiwqhsetai oi de katoikounteV thn ghn wsper tauta apoqanountai to de swthrion mou eiV ton aiwna estai h de dikaiosunh mou ou mh ekliph

7. akousate mou oi eidoteV krisin laoV mou ou o nomoV mou en th kardia umwn mh fobeisqe oneidismon anqrwpwn kai tw faulismw autwn mh httasqe

8. wsper gar imation brwqhsetai upo cronou kai wV eria brwqhsetai upo shtoV h de dikaiosunh mou eiV ton aiwna estai to de swthrion mou eiV geneaV genewn

9. exegeirou exegeirou ierousalhm kai endusai thn iscun tou bracionoV sou exegeirou wV en arch hmeraV wV genea aiwnoV ou su ei

10. h erhmousa qalassan udwr abussou plhqoV h qeisa ta baqh thV qalasshV odon diabasewV ruomenoiV

11. kai lelutrwmenoiV upo gar kuriou apostrafhsontai kai hxousin eiV siwn met' eufrosunhV kai agalliamatoV aiwniou epi gar thV kefalhV autwn agalliasiV kai ainesiV kai eufrosunh katalhmyetai autouV apedra odunh kai luph kai stenagmoV

12. egw eimi egw eimi o parakalwn se gnwqi tina eulabhqeisa efobhqhV apo anqrwpou qnhtou kai apo uiou anqrwpou oi wsei cortoV exhranqhsan

13. kai epelaqou qeon ton poihsanta se ton poihsanta ton ouranon kai qemeliwsanta thn ghn kai efobou aei pasaV taV hmeraV to proswpon tou qumou tou qlibontoV se on tropon gar ebouleusato tou arai se kai nun pou o qumoV tou qlibontoV se

14. en gar tw swzesqai se ou sthsetai oude croniei

15. oti egw o qeoV sou o tarasswn thn qalassan kai hcwn ta kumata authV kurioV sabawq onoma moi

16. qhsw touV logouV mou eiV to stoma sou kai upo thn skian thV ceiroV mou skepasw se en h esthsa ton ouranon kai eqemeliwsa thn ghn kai erei siwn laoV mou ei su

17. exegeirou exegeirou anasthqi ierousalhm h piousa to pothrion tou qumou ek ceiroV kuriou to pothrion gar thV ptwsewV to kondu tou qumou exepieV kai exekenwsaV

18. kai ouk hn o parakalwn se apo pantwn twn teknwn sou wn etekeV kai ouk hn o antilambanomenoV thV ceiroV sou oude apo pantwn twn uiwn sou wn uywsaV

19. duo tauta antikeimena soi tiV soi sulluphqhsetai ptwma kai suntrimma limoV kai macaira tiV se parakalesei

20. oi uioi sou oi aporoumenoi oi kaqeudonteV ep' akrou pashV exodou wV seutlion hmiefqon oi plhreiV qumou kuriou eklelumenoi dia kuriou tou qeou

21. dia touto akoue tetapeinwmenh kai mequousa ouk apo oinou

22. outwV legei kurioV o qeoV o krinwn ton laon autou idou eilhfa ek thV ceiroV sou to pothrion thV ptwsewV to kondu tou qumou kai ou prosqhsh eti piein auto

23. kai embalw auto eiV taV ceiraV twn adikhsantwn se kai twn tapeinwsantwn se oi eipan th yuch sou kuyon ina parelqwmen kai eqhkaV isa th gh ta metafrena sou exw toiV paraporeuomenoiV

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina