1. orasiV aiguptou idou kurioV kaqhtai epi nefelhV koufhV kai hxei eiV aigupton kai seisqhsetai ta ceiropoihta aiguptou apo proswpou autou kai h kardia autwn htthqhsetai en autoiV

2. kai epegerqhsontai aiguptioi ep' aiguptiouV kai polemhsei anqrwpoV ton adelfon autou kai anqrwpoV ton plhsion autou poliV epi polin kai nomoV epi nomon

3. kai taracqhsetai to pneuma twn aiguptiwn en autoiV kai thn boulhn autwn diaskedasw kai eperwthsousin touV qeouV autwn kai ta agalmata autwn kai touV ek thV ghV fwnountaV kai touV eggastrimuqouV

4. kai paradwsw aigupton eiV ceiraV anqrwpwn kuriwn sklhrwn kai basileiV sklhroi kurieusousin autwn tade legei kurioV sabawq

5. kai piontai oi aiguptioi udwr to para qalassan o de potamoV ekleiyei kai xhranqhsetai

6. kai ekleiyousin oi potamoi kai ai diwrugeV tou potamou kai xhranqhsetai pasa sunagwgh udatoV kai en panti elei kalamou kai papurou

7. kai to aci to clwron pan to kuklw tou potamou kai pan to speiromenon dia tou potamou xhranqhsetai anemofqoron

8. kai stenaxousin oi aleeiV kai stenaxousin panteV oi ballonteV agkistron eiV ton potamon kai oi ballonteV saghnaV kai oi amfiboleiV penqhsousin

9. kai aiscunh lhmyetai touV ergazomenouV to linon to sciston kai touV ergazomenouV thn busson

10. kai esontai oi diazomenoi auta en odunh kai panteV oi ton zuqon poiounteV luphqhsontai kai taV yucaV ponesousin

11. kai mwroi esontai oi arconteV tanewV oi sofoi sumbouloi tou basilewV h boulh autwn mwranqhsetai pwV ereite tw basilei uioi sunetwn hmeiV uioi basilewn twn ex archV

12. pou eisin nun oi sofoi sou kai anaggeilatwsan soi kai eipatwsan ti bebouleutai kurioV sabawq ep' aigupton

13. exelipon oi arconteV tanewV kai uywqhsan oi arconteV memfewV kai planhsousin aigupton kata fulaV

14. kurioV gar ekerasen autoiV pneuma planhsewV kai eplanhsan aigupton en pasi toiV ergoiV autwn wV planatai o mequwn kai o emwn ama

15. kai ouk estai toiV aiguptioiV ergon o poihsei kefalhn kai ouran archn kai teloV

16. th de hmera ekeinh esontai oi aiguptioi wV gunaikeV en fobw kai en tromw apo proswpou thV ceiroV kuriou sabawq hn autoV epibalei autoiV

17. kai estai h cwra twn ioudaiwn toiV aiguptioiV eiV fobhtron paV oV ean onomash authn autoiV fobhqhsontai dia thn boulhn hn bebouleutai kurioV ep' authn

18. th hmera ekeinh esontai pente poleiV en aiguptw lalousai th glwssh th cananitidi kai omnuousai tw onomati kuriou poliV-asedek klhqhsetai h mia poliV

19. th hmera ekeinh estai qusiasthrion tw kuriw en cwra aiguptiwn kai sthlh proV to orion authV tw kuriw

20. kai estai eiV shmeion eiV ton aiwna kuriw en cwra aiguptou oti kekraxontai proV kurion dia touV qlibontaV autouV kai apostelei autoiV kurioV anqrwpon oV swsei autouV krinwn swsei autouV

21. kai gnwstoV estai kurioV toiV aiguptioiV kai gnwsontai oi aiguptioi ton kurion en th hmera ekeinh kai poihsousin qusiaV kai euxontai eucaV tw kuriw kai apodwsousin

22. kai pataxei kurioV touV aiguptiouV plhgh megalh kai iasetai autouV iasei kai epistrafhsontai proV kurion kai eisakousetai autwn kai iasetai autouV

23. th hmera ekeinh estai odoV aiguptou proV assuriouV kai eiseleusontai assurioi eiV aigupton kai aiguptioi poreusontai proV assuriouV kai douleusousin oi aiguptioi toiV assurioiV

24. th hmera ekeinh estai israhl tritoV en toiV assurioiV kai en toiV aiguptioiV euloghmenoV en th gh

25. hn euloghsen kurioV sabawq legwn euloghmenoV o laoV mou o en aiguptw kai o en assurioiV kai h klhronomia mou israhl

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina