1. to rhma to kata damaskou idou damaskoV arqhsetai apo polewn kai estai eiV ptwsin

2. kataleleimmenh eiV ton aiwna eiV koithn poimniwn kai anapausin kai ouk estai o diwkwn

3. kai ouketi estai ocura tou katafugein efraim kai ouketi estai basileia en damaskw kai to loipon twn surwn apoleitai ou gar su beltiwn ei twn uiwn israhl kai thV doxhV autwn tade legei kurioV sabawq

4. estai en th hmera ekeinh ekleiyiV thV doxhV iakwb kai ta piona thV doxhV autou seisqhsetai

5. kai estai on tropon ean tiV sunagagh amhton esthkota kai sperma stacuwn en tw bracioni autou amhsh kai estai on tropon ean tiV sunagagh stacun en faraggi sterea

6. kai kataleifqh en auth kalamh h wV rwgeV elaiaV duo h treiV ep' akrou metewrou h tessareV h pente epi twn kladwn autwn kataleifqh tade legei kurioV o qeoV israhl

7. th hmera ekeinh pepoiqwV estai anqrwpoV epi tw poihsanti auton oi de ofqalmoi autou eiV ton agion tou israhl embleyontai

8. kai ou mh pepoiqoteV wsin epi toiV bwmoiV oude epi toiV ergoiV twn ceirwn autwn a epoihsan oi daktuloi autwn kai ouk oyontai ta dendra autwn oude ta bdelugmata autwn

9. th hmera ekeinh esontai ai poleiV sou egkataleleimmenai on tropon egkatelipon oi amorraioi kai oi euaioi apo proswpou twn uiwn israhl kai esontai erhmoi

10. dioti katelipeV ton qeon ton swthra sou kai kuriou tou bohqou sou ouk emnhsqhV dia touto futeuseiV futeuma apiston kai sperma apiston

11. th de hmera h an futeushV planhqhsh to de prwi ean speirhV anqhsei eiV amhton h an hmera klhrwsh kai wV pathr anqrwpou klhrwsh toiV uioiV sou

12. ouai plhqoV eqnwn pollwn wV qalassa kumainousa outwV taracqhsesqe kai nwtoV eqnwn pollwn wV udwr hchsei

13. wV udwr polu eqnh polla wV udatoV pollou bia kataferomenou kai aposkorakiei auton kai porrw auton diwxetai wV cnoun acurou likmwntwn apenanti anemou kai wV koniorton trocou kataigiV ferousa

14. proV esperan estai penqoV prin h prwi kai ouk estai auth h meriV twn umaV pronomeusantwn kai klhronomia toiV umaV klhronomhsasin

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina