1. kai epilhmyontai epta gunaikeV anqrwpou enoV legousai ton arton hmwn fagomeqa kai ta imatia hmwn peribaloumeqa plhn to onoma to son keklhsqw ef' hmaV afele ton oneidismon hmwn

2. th de hmera ekeinh epilamyei o qeoV en boulh meta doxhV epi thV ghV tou uywsai kai doxasai to kataleifqen tou israhl

3. kai estai to upoleifqen en siwn kai to kataleifqen en ierousalhm agioi klhqhsontai panteV oi grafenteV eiV zwhn en ierousalhm

4. oti ekplunei kurioV ton rupon twn uiwn kai twn qugaterwn siwn kai to aima ekkaqariei ek mesou autwn en pneumati krisewV kai pneumati kausewV

5. kai hxei kai estai paV topoV tou orouV siwn kai panta ta perikuklw authV skiasei nefelh hmeraV kai wV kapnou kai wV fwtoV puroV kaiomenou nuktoV pash th doxh skepasqhsetai

6. kai estai eiV skian apo kaumatoV kai en skeph kai en apokrufw apo sklhrothtoV kai uetou

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina