1. mh ouk iscuei h ceir kuriou tou swsai h ebarunen to ouV autou tou mh eisakousai

2. alla ta amarthmata umwn diistwsin ana meson umwn kai tou qeou kai dia taV amartiaV umwn apestreyen to proswpon autou af' umwn tou mh elehsai

3. ai gar ceireV umwn memolummenai aimati kai oi daktuloi umwn en amartiaiV ta de ceilh umwn elalhsen anomian kai h glwssa umwn adikian meleta

4. oudeiV lalei dikaia oude estin krisiV alhqinh pepoiqasin epi mataioiV kai lalousin kena oti kuousin ponon kai tiktousin anomian

5. wa aspidwn errhxan kai iston aracnhV ufainousin kai o mellwn twn wwn autwn fagein suntriyaV ourion euren kai en autw basiliskoV

6. o istoV autwn ouk estai eiV imation oude mh peribalwntai apo twn ergwn autwn ta gar erga autwn erga anomiaV

7. oi de podeV autwn epi ponhrian trecousin tacinoi ekceai aima kai oi dialogismoi autwn dialogismoi afronwn suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn

8. kai odon eirhnhV ouk oidasin kai ouk estin krisiV en taiV odoiV autwn ai gar triboi autwn diestrammenai aV diodeuousin kai ouk oidasin eirhnhn

9. dia touto apesth h krisiV ap' autwn kai ou mh katalabh autouV dikaiosunh upomeinantwn autwn fwV egeneto autoiV skotoV meinanteV aughn en awria periepathsan

10. yhlafhsousin wV tufloi toicon kai wV ouc uparcontwn ofqalmwn yhlafhsousin kai pesountai en meshmbria wV en mesonuktiw wV apoqnhskonteV stenaxousin

11. wV arkoV kai wV peristera ama poreusontai anemeinamen krisin kai ouk estin swthria makran afesthken af' hmwn

12. pollh gar hmwn h anomia enantion sou kai ai amartiai hmwn antesthsan hmin ai gar anomiai hmwn en hmin kai ta adikhmata hmwn egnwmen

13. hsebhsamen kai eyeusameqa kai apesthmen apo opisqen tou qeou hmwn elalhsamen adika kai hpeiqhsamen ekuomen kai emelethsamen apo kardiaV hmwn logouV adikouV

14. kai apesthsamen opisw thn krisin kai h dikaiosunh makran afesthken oti katanalwqh en taiV odoiV autwn h alhqeia kai di' euqeiaV ouk hdunanto dielqein

15. kai h alhqeia hrtai kai metesthsan thn dianoian tou sunienai kai eiden kurioV kai ouk hresen autw oti ouk hn krisiV

16. kai eiden kai ouk hn anhr kai katenohsen kai ouk hn o antilhmyomenoV kai hmunato autouV tw bracioni autou kai th elehmosunh esthrisato

17. kai enedusato dikaiosunhn wV qwraka kai perieqeto perikefalaian swthriou epi thV kefalhV kai periebaleto imation ekdikhsewV kai to peribolaion

18. wV antapodwswn antapodosin oneidoV toiV upenantioiV

19. kai fobhqhsontai oi apo dusmwn to onoma kuriou kai oi ap' anatolwn hliou to onoma to endoxon hxei gar wV potamoV biaioV h orgh para kuriou hxei meta qumou

20. kai hxei eneken siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo iakwb

21. kai auth autoiV h par' emou diaqhkh eipen kurioV to pneuma to emon o estin epi soi kai ta rhmata a edwka eiV to stoma sou ou mh ekliph ek tou stomatoV sou kai ek tou stomatoV tou spermatoV sou eipen gar kurioV apo tou nun kai eiV ton aiwna

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina