1. idou gar basileuV dikaioV basileusei kai arconteV meta krisewV arxousin

2. kai estai o anqrwpoV kruptwn touV logouV autou kai krubhsetai wV af' udatoV feromenou kai fanhsetai en siwn wV potamoV feromenoV endoxoV en gh diywsh

3. kai ouketi esontai pepoiqoteV ep' anqrwpoiV alla ta wta dwsousin akouein

4. kai h kardia twn asqenountwn prosexei tou akouein kai ai glwssai ai yellizousai tacu maqhsontai lalein eirhnhn

5. kai ouketi mh eipwsin tw mwrw arcein kai ouketi mh eipwsin oi uphretai sou siga

6. o gar mwroV mwra lalhsei kai h kardia autou mataia nohsei tou suntelein anoma kai lalein proV kurion planhsin tou diaspeirai yucaV peinwsaV kai taV yucaV taV diywsaV kenaV poihsai

7. h gar boulh twn ponhrwn anoma bouleusetai katafqeirai tapeinouV en logoiV adikoiV kai diaskedasai logouV tapeinwn en krisei

8. oi de eusebeiV suneta ebouleusanto kai auth h boulh menei

9. gunaikeV plousiai anasthte kai akousate thV fwnhV mou qugatereV en elpidi akousate touV logouV mou

10. hmeraV eniautou mneian poihsasqe en odunh met' elpidoV anhlwtai o trughtoV pepautai o sporoV kai ouketi mh elqh

11. eksthte luphqhte ai pepoiquiai ekdusasqe gumnai genesqe perizwsasqe sakkouV taV osfuaV

12. kai epi twn mastwn koptesqe apo agrou epiqumhmatoV kai ampelou genhmatoV

13. h gh tou laou mou akanqa kai cortoV anabhsetai kai ek pashV oikiaV eufrosunh arqhsetai poliV plousia

14. oikoi egkataleleimmenoi plouton polewV kai oikouV epiqumhtouV afhsousin kai esontai ai kwmai sphlaia ewV tou aiwnoV eufrosunh onwn agriwn boskhmata poimenwn

15. ewV an epelqh ef' umaV pneuma af' uyhlou kai estai erhmoV o cermel kai o cermel eiV drumon logisqhsetai

16. kai anapausetai en th erhmw krima kai dikaiosunh en tw karmhlw katoikhsei

17. kai estai ta erga thV dikaiosunhV eirhnh kai krathsei h dikaiosunh anapausin kai pepoiqoteV ewV tou aiwnoV

18. kai katoikhsei o laoV autou en polei eirhnhV kai enoikhsei pepoiqwV kai anapausontai meta ploutou

19. h de calaza ean katabh ouk ef' umaV hxei kai esontai oi enoikounteV en toiV drumoiV pepoiqoteV wV oi en th pedinh

20. makarioi oi speironteV epi pan udwr ou bouV kai onoV patei

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina