1. epese bhl sunetribh dagwn egeneto ta glupta autwn eiV qhria kai kthnh airete auta katadedemena wV fortion kopiwnti

2. kai peinwnti kai eklelumenw ouk iscuonti ama oi ou dunhsontai swqhnai apo polemou autoi de aicmalwtoi hcqhsan

3. akousate mou oikoV tou iakwb kai pan to kataloipon tou israhl oi airomenoi ek koiliaV kai paideuomenoi ek paidiou

4. ewV ghrouV egw eimi kai ewV an kataghrashte egw eimi egw anecomai umwn egw epoihsa kai egw anhsw egw analhmyomai kai swsw umaV

5. tini me wmoiwsate idete tecnasasqe oi planwmenoi

6. oi sumballomenoi crusion ek marsippiou kai argurion en zugw sthsousin en staqmw kai misqwsamenoi crusocoon epoihsan ceiropoihta kai kuyanteV proskunousin autoiV

7. airousin auto epi twn wmwn kai poreuontai ean de qwsin auto epi tou topou autou menei ou mh kinhqh kai oV an bohsh proV auton ou mh eisakoush apo kakwn ou mh swsh auton

8. mnhsqhte tauta kai stenaxate metanohsate oi peplanhmenoi epistreyate th kardia

9. kai mnhsqhte ta protera apo tou aiwnoV oti egw eimi o qeoV kai ouk estin eti plhn emou

10. anaggellwn proteron ta escata prin auta genesqai kai ama sunetelesqh kai eipa pasa mou h boulh sthsetai kai panta osa bebouleumai poihsw

11. kalwn ap' anatolwn peteinon kai apo ghV porrwqen peri wn bebouleumai elalhsa kai hgagon ektisa kai epoihsa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou

12. akousate mou oi apolwlekoteV thn kardian oi makran apo thV dikaiosunhV

13. hggisa thn dikaiosunhn mou kai thn swthrian thn par' emou ou bradunw dedwka en siwn swthrian tw israhl eiV doxasma

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina