1. akousate mou nhsoi kai prosecete eqnh dia cronou pollou sthsetai legei kurioV ek koiliaV mhtroV mou ekalesen to onoma mou

2. kai eqhken to stoma mou wsei macairan oxeian kai upo thn skephn thV ceiroV autou ekruyen me eqhken me wV beloV eklekton kai en th faretra autou eskepasen me

3. kai eipen moi douloV mou ei su israhl kai en soi doxasqhsomai

4. kai egw eipa kenwV ekopiasa kai eiV mataion kai eiV ouden edwka thn iscun mou dia touto h krisiV mou para kuriw kai o ponoV mou enantion tou qeou mou

5. kai nun outwV legei kurioV o plasaV me ek koiliaV doulon eautw tou sunagagein ton iakwb kai israhl proV auton sunacqhsomai kai doxasqhsomai enantion kuriou kai o qeoV mou estai mou iscuV

6. kai eipen moi mega soi estin tou klhqhnai se paida mou tou sthsai taV fulaV iakwb kai thn diasporan tou israhl epistreyai idou teqeika se eiV diaqhkhn genouV eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

7. outwV legei kurioV o rusamenoV se o qeoV israhl agiasate ton faulizonta thn yuchn autou ton bdelussomenon upo twn eqnwn twn doulwn twn arcontwn basileiV oyontai auton kai anasthsontai arconteV kai proskunhsousin autw eneken kuriou oti pistoV estin o agioV israhl kai exelexamhn se

8. outwV legei kurioV kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV ebohqhsa soi kai edwka se eiV diaqhkhn eqnwn tou katasthsai thn ghn kai klhronomhsai klhronomian erhmou

9. legonta toiV en desmoiV exelqate kai toiV en tw skotei anakalufqhnai kai en pasaiV taiV odoiV autwn boskhqhsontai kai en pasaiV taiV triboiV h nomh autwn

10. ou peinasousin oude diyhsousin oude pataxei autouV kauswn oude o hlioV alla o elewn autouV parakalesei kai dia phgwn udatwn axei autouV

11. kai qhsw pan oroV eiV odon kai pasan tribon eiV boskhma autoiV

12. idou outoi porrwqen ercontai outoi apo borra kai outoi apo qalasshV alloi de ek ghV perswn

13. eufrainesqe ouranoi kai agalliasqw h gh rhxatwsan ta orh eufrosunhn kai oi bounoi dikaiosunhn oti hlehsen o qeoV ton laon autou kai touV tapeinouV tou laou autou parekalesen

14. eipen de siwn egkatelipen me kurioV kai o kurioV epelaqeto mou

15. mh epilhsetai gunh tou paidiou authV tou mh elehsai ta ekgona thV koiliaV authV ei de kai epilaqoito tauta gunh all' egw ouk epilhsomai sou eipen kurioV

16. idou epi twn ceirwn mou ezwgrafhsa sou ta teich kai enwpion mou ei dia pantoV

17. kai tacu oikodomhqhsh uf' wn kaqhreqhV kai oi erhmwsanteV se ek sou exeleusontai

18. aron kuklw touV ofqalmouV sou kai ide pantaV idou sunhcqhsan kai hlqosan proV se zw egw legei kurioV oti pantaV autouV endush kai periqhsh autouV wV kosmon numfhV

19. oti ta erhma sou kai ta diefqarmena kai ta peptwkota nun stenocwrhsei apo twn katoikountwn kai makrunqhsontai apo sou oi katapinonteV se

20. erousin gar eiV ta wta sou oi uioi sou ouV apolwlekaV stenoV moi o topoV poihson moi topon ina katoikhsw

21. kai ereiV en th kardia sou tiV egennhsen moi toutouV egw de ateknoV kai chra toutouV de tiV exeqreyen moi egw de kateleifqhn monh outoi de moi pou hsan

22. outwV legei kurioV idou airw eiV ta eqnh thn ceira mou kai eiV taV nhsouV arw susshmon mou kai axousin touV uiouV sou en kolpw taV de qugateraV sou ep' wmwn arousin

23. kai esontai basileiV tiqhnoi sou ai de arcousai trofoi sou epi proswpon thV ghV proskunhsousin soi kai ton coun twn podwn sou leixousin kai gnwsh oti egw kurioV kai ouk aiscunqhsh

24. mh lhmyetai tiV para gigantoV skula kai ean aicmalwteush tiV adikwV swqhsetai

25. outwV legei kurioV ean tiV aicmalwteush giganta lhmyetai skula lambanwn de para iscuontoV swqhsetai egw de thn krisin sou krinw kai egw touV uiouV sou rusomai

26. kai fagontai oi qliyanteV se taV sarkaV autwn kai piontai wV oinon neon to aima autwn kai mequsqhsontai kai aisqanqhsetai pasa sarx oti egw kurioV o rusamenoV se kai antilambanomenoV iscuoV iakwb

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina