1. ouai poliV arihl hn dauid epolemhsen sunagagete genhmata eniauton ep' eniauton fagesqe gar sun mwab

2. ekqliyw gar arihl kai estai authV h iscuV kai to ploutoV emoi

3. kai kuklwsw wV dauid epi se kai balw peri se caraka kai qhsw peri se purgouV

4. kai tapeinwqhsontai oi logoi sou eiV thn ghn kai eiV thn ghn oi logoi sou dusontai kai estai wV oi fwnounteV ek thV ghV h fwnh sou kai proV to edafoV h fwnh sou asqenhsei

5. kai estai wV koniortoV apo trocou o ploutoV twn asebwn kai wV cnouV feromenoV kai estai wV stigmh paracrhma

6. para kuriou sabawq episkoph gar estai meta bronthV kai seismou kai fwnhV megalhV kataigiV feromenh kai flox puroV katesqiousa

7. kai estai wV o enupniazomenoV en upnw o ploutoV twn eqnwn pantwn osoi epestrateusan epi arihl kai panteV oi strateusamenoi epi ierousalhm kai panteV oi sunhgmenoi ep' authn kai qlibonteV authn

8. kai esontai wV oi en upnw pinonteV kai esqonteV kai exanastantwn mataion autwn to enupnion kai on tropon enupniazetai o diywn wV pinwn kai exanastaV eti diya h de yuch autou eiV kenon hlpisen outwV estai o ploutoV pantwn twn eqnwn osoi epestrateusan epi to oroV siwn

9. ekluqhte kai eksthte kai kraipalhsate ouk apo sikera oude apo oinou

10. oti pepotiken umaV kurioV pneumati katanuxewV kai kammusei touV ofqalmouV autwn kai twn profhtwn autwn kai twn arcontwn autwn oi orwnteV ta krupta

11. kai esontai umin panta ta rhmata tauta wV oi logoi tou bibliou tou esfragismenou toutou o ean dwsin auto anqrwpw epistamenw grammata legonteV anagnwqi tauta kai erei ou dunamai anagnwnai esfragistai gar

12. kai doqhsetai to biblion touto eiV ceiraV anqrwpou mh epistamenou grammata kai erei autw anagnwqi touto kai erei ouk epistamai grammata

13. kai eipen kurioV eggizei moi o laoV outoV toiV ceilesin autwn timwsin me h de kardia autwn porrw apecei ap' emou mathn de sebontai me didaskonteV entalmata anqrwpwn kai didaskaliaV

14. dia touto idou egw prosqhsw tou metaqeinai ton laon touton kai metaqhsw autouV kai apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn kruyw

15. ouai oi baqewV boulhn poiounteV kai ou dia kuriou ouai oi en krufh boulhn poiounteV kai estai en skotei ta erga autwn kai erousin tiV hmaV ewraken kai tiV hmaV gnwsetai h a hmeiV poioumen

16. ouc wV o phloV tou keramewV logisqhsesqe mh erei to plasma tw plasanti ou su me eplasaV h to poihma tw poihsanti ou sunetwV me epoihsaV

17. ouketi mikron kai metateqhsetai o libanoV wV to oroV to cermel kai to oroV to cermel eiV drumon logisqhsetai

18. kai akousontai en th hmera ekeinh kwfoi logouV bibliou kai oi en tw skotei kai oi en th omiclh ofqalmoi tuflwn bleyontai

19. kai agalliasontai ptwcoi dia kurion en eufrosunh kai oi aphlpismenoi twn anqrwpwn emplhsqhsontai eufrosunhV

20. exelipen anomoV kai apwleto uperhfanoV kai exwleqreuqhsan oi anomounteV epi kakia

21. kai oi poiounteV amartein anqrwpouV en logw pantaV de touV elegcontaV en pulaiV proskomma qhsousin kai eplagiasan en adikoiV dikaion

22. dia touto tade legei kurioV epi ton oikon iakwb on afwrisen ex abraam ou nun aiscunqhsetai iakwb oude nun to proswpon metabalei israhl

23. all' otan idwsin ta tekna autwn ta erga mou di' eme agiasousin to onoma mou kai agiasousin ton agion iakwb kai ton qeon tou israhl fobhqhsontai

24. kai gnwsontai oi tw pneumati planwmenoi sunesin oi de gogguzonteV maqhsontai upakouein kai ai glwssai ai yellizousai maqhsontai lalein eirhnhn

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina