1. tou etouV ou eishlqen tanaqan eiV azwton hnika apestalh upo arna basilewV assuriwn kai epolemhsen thn azwton kai katelabeto authn

2. tote elalhsen kurioV proV hsaian legwn poreuou kai afele ton sakkon apo thV osfuoV sou kai ta sandalia sou upolusai apo twn podwn sou kai epoihsen outwV poreuomenoV gumnoV kai anupodetoV

3. kai eipen kurioV on tropon peporeutai hsaiaV o paiV mou gumnoV kai anupodetoV tria eth estai shmeia kai terata toiV aiguptioiV kai aiqioyin

4. oti outwV axei basileuV assuriwn thn aicmalwsian aiguptou kai aiqiopwn neaniskouV kai presbutaV gumnouV kai anupodetouV anakekalummenouV thn aiscunhn aiguptou

5. kai aiscunqhsontai htthqenteV oi aiguptioi epi toiV aiqioyin ef' oiV hsan pepoiqoteV oi aiguptioi hsan gar autoiV doxa

6. kai erousin oi katoikounteV en th nhsw tauth idou hmeiV hmen pepoiqoteV tou fugein eiV autouV eiV bohqeian oi ouk edunanto swqhnai apo basilewV assuriwn kai pwV hmeiV swqhsomeqa

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina