1. polumerwV kai polutropwV palai o qeoV lalhsaV toiV patrasin en toiV profhtaiV ep escatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw

2. on eqhken klhronomon pantwn di ou kai touV aiwnaV epoihsen

3. oV wn apaugasma thV doxhV kai carakthr thV upostasewV autou ferwn te ta panta tw rhmati thV dunamewV autou di eautou kaqarismon poihsamenoV twn amartiwn hmwn ekaqisen en dexia thV megalwsunhV en uyhloiV

4. tosoutw kreittwn genomenoV twn aggelwn osw diaforwteron par autouV keklhronomhken onoma

5. tini gar eipen pote twn aggelwn uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion

6. otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw panteV aggeloi qeou

7. kai proV men touV aggelouV legei o poiwn touV aggelouV autou pneumata kai touV leitourgouV autou puroV floga

8. proV de ton uion o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV rabdoV euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou

9. hgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV anomian dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV para touV metocouV sou

10. kai su kat arcaV kurie thn ghn eqemeliwsaV kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

11. autoi apolountai su de diameneiV kai panteV wV imation palaiwqhsontai

12. kai wsei peribolaion elixeiV autouV kai allaghsontai su de o autoV ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin

13. proV tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

14. ouci panteV eisin leitourgika pneumata eiV diakonian apostellomena dia touV mellontaV klhronomein swthrian


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina