1. iakwb o paiV mou antilhmyomai autou israhl o eklektoV mou prosedexato auton h yuch mou edwka to pneuma mou ep' auton krisin toiV eqnesin exoisei

2. ou kekraxetai oude anhsei oude akousqhsetai exw h fwnh autou

3. kalamon teqlasmenon ou suntriyei kai linon kapnizomenon ou sbesei alla eiV alhqeian exoisei krisin

4. analamyei kai ou qrausqhsetai ewV an qh epi thV ghV krisin kai epi tw onomati autou eqnh elpiousin

5. outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV ton ouranon kai phxaV auton o sterewsaV thn ghn kai ta en auth kai didouV pnohn tw law tw ep' authV kai pneuma toiV patousin authn

6. egw kurioV o qeoV ekalesa se en dikaiosunh kai krathsw thV ceiroV sou kai eniscusw se kai edwka se eiV diaqhkhn genouV eiV fwV eqnwn

7. anoixai ofqalmouV tuflwn exagagein ek desmwn dedemenouV kai ex oikou fulakhV kaqhmenouV en skotei

8. egw kurioV o qeoV touto mou estin to onoma thn doxan mou eterw ou dwsw oude taV aretaV mou toiV gluptoiV

9. ta ap' archV idou hkasin kai kaina a egw anaggelw kai pro tou anateilai edhlwqh umin

10. umnhsate tw kuriw umnon kainon h arch autou doxazete to onoma autou ap' akrou thV ghV oi katabainonteV eiV thn qalassan kai pleonteV authn ai nhsoi kai oi katoikounteV autaV

11. eufranqhti erhmoV kai ai kwmai authV epauleiV kai oi katoikounteV khdar eufranqhsontai oi katoikounteV petran ap' akrwn twn orewn bohsousin

12. dwsousin tw qew doxan taV aretaV autou en taiV nhsoiV anaggelousin

13. kurioV o qeoV twn dunamewn exeleusetai kai suntriyei polemon epegerei zhlon kai bohsetai epi touV ecqrouV autou meta iscuoV

14. esiwphsa mh kai aei siwphsomai kai anexomai ekarterhsa wV h tiktousa eksthsw kai xhranw ama

15. kai qhsw potamouV eiV nhsouV kai elh xhranw

16. kai axw tuflouV en odw h ouk egnwsan kai tribouV ouV ouk hdeisan pathsai poihsw autouV poihsw autoiV to skotoV eiV fwV kai ta skolia eiV euqeian tauta ta rhmata poihsw kai ouk egkataleiyw autouV

17. autoi de apestrafhsan eiV ta opisw aiscunqhte aiscunhn oi pepoiqoteV epi toiV gluptoiV oi legonteV toiV cwneutoiV umeiV este qeoi hmwn

18. oi kwfoi akousate kai oi tufloi anableyate idein

19. kai tiV tufloV all' h oi paideV mou kai kwfoi all' h oi kurieuonteV autwn kai etuflwqhsan oi douloi tou qeou

20. eidete pleonakiV kai ouk efulaxasqe hnoigmena ta wta kai ouk hkousate

21. kurioV o qeoV ebouleto ina dikaiwqh kai megalunh ainesin kai eidon

22. kai egeneto o laoV pepronomeumenoV kai dihrpasmenoV h gar pagiV en toiV tamieioiV pantacou kai en oikoiV ama opou ekruyan autouV egenonto eiV pronomhn kai ouk hn o exairoumenoV arpagma kai ouk hn o legwn apodoV

23. tiV en umin oV enwtieitai tauta eisakousetai eiV ta epercomena

24. tiV edwken eiV diarpaghn iakwb kai israhl toiV pronomeuousin auton ouci o qeoV w hmartosan autw kai ouk eboulonto en taiV odoiV autou poreuesqai oude akouein tou nomou autou

25. kai ephgagen ep' autouV orghn qumou autou kai katiscusen autouV polemoV kai oi sumflegonteV autouV kuklw kai ouk egnwsan ekastoV autwn oude eqento epi yuchn

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina