1. outwV legei kurioV poion to biblion tou apostasiou thV mhtroV umwn w exapesteila authn h tini upocrew pepraka umaV idou taiV amartiaiV umwn epraqhte kai taiV anomiaiV umwn exapesteila thn mhtera umwn

2. ti oti hlqon kai ouk hn anqrwpoV ekalesa kai ouk hn o upakouwn mh ouk iscuei h ceir mou tou rusasqai h ouk iscuw tou exelesqai idou th apeilh mou exerhmwsw thn qalassan kai qhsw potamouV erhmouV kai xhranqhsontai oi icqueV autwn apo tou mh einai udwr kai apoqanountai en diyei

3. kai endusw ton ouranon skotoV kai qhsw wV sakkon to peribolaion autou

4. kurioV didwsin moi glwssan paideiaV tou gnwnai en kairw hnika dei eipein logon eqhken moi prwi proseqhken moi wtion akouein

5. kai h paideia kuriou anoigei mou ta wta egw de ouk apeiqw oude antilegw

6. ton nwton mou dedwka eiV mastigaV taV de siagonaV mou eiV rapismata to de proswpon mou ouk apestreya apo aiscunhV emptusmatwn

7. kai kurioV bohqoV mou egenhqh dia touto ouk enetraphn alla eqhka to proswpon mou wV sterean petran kai egnwn oti ou mh aiscunqw

8. oti eggizei o dikaiwsaV me tiV o krinomenoV moi antisthtw moi ama kai tiV o krinomenoV moi eggisatw moi

9. idou kurioV bohqei moi tiV kakwsei me idou panteV umeiV wV imation palaiwqhsesqe kai wV shV katafagetai umaV

10. tiV en umin o foboumenoV ton kurion akousatw thV fwnhV tou paidoV autou oi poreuomenoi en skotei ouk estin autoiV fwV pepoiqate epi tw onomati kuriou kai antisthrisasqe epi tw qew

11. idou panteV umeiV pur kaiete kai katiscuete floga poreuesqe tw fwti tou puroV umwn kai th flogi h exekausate di' eme egeneto tauta umin en luph koimhqhsesqe

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina