1. asw dh tw hgaphmenw asma tou agaphtou tw ampelwni mou ampelwn egenhqh tw hgaphmenw en kerati en topw pioni

2. kai fragmon perieqhka kai ecarakwsa kai efuteusa ampelon swrhc kai wkodomhsa purgon en mesw autou kai prolhnion wruxa en autw kai emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqaV

3. kai nun anqrwpoV tou iouda kai oi enoikounteV en ierousalhm krinate en emoi kai ana meson tou ampelwnoV mou

4. ti poihsw eti tw ampelwni mou kai ouk epoihsa autw dioti emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqaV

5. nun de anaggelw umin ti poihsw tw ampelwni mou afelw ton fragmon autou kai estai eiV diarpaghn kai kaqelw ton toicon autou kai estai eiV katapathma

6. kai anhsw ton ampelwna mou kai ou mh tmhqh oude mh skafh kai anabhsetai eiV auton wV eiV cerson akanqa kai taiV nefelaiV enteloumai tou mh brexai eiV auton ueton

7. o gar ampelwn kuriou sabawq oikoV tou israhl estin kai anqrwpoV tou iouda neofuton hgaphmenon emeina tou poihsai krisin epoihsen de anomian kai ou dikaiosunhn alla kraughn

8. ouai oi sunaptonteV oikian proV oikian kai agron proV agron eggizonteV ina tou plhsion afelwntai ti mh oikhsete monoi epi thV ghV

9. hkousqh gar eiV ta wta kuriou sabawq tauta ean gar genwntai oikiai pollai eiV erhmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikounteV en autaiV

10. ou gar ergwntai deka zeugh bown poihsei keramion en kai o speirwn artabaV ex poihsei metra tria

11. ouai oi egeiromenoi to prwi kai to sikera diwkonteV oi menonteV to oye o gar oinoV autouV sugkausei

12. meta gar kiqaraV kai yalthriou kai tumpanwn kai aulwn ton oinon pinousin ta de erga kuriou ouk emblepousin kai ta erga twn ceirwn autou ou katanoousin

13. toinun aicmalwtoV o laoV mou egenhqh dia to mh eidenai autouV ton kurion kai plhqoV egenhqh nekrwn dia limon kai diyan udatoV

14. kai eplatunen o adhV thn yuchn autou kai dihnoixen to stoma autou tou mh dialipein kai katabhsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi authV

15. kai tapeinwqhsetai anqrwpoV kai atimasqhsetai anhr kai oi ofqalmoi oi metewroi tapeinwqhsontai

16. kai uywqhsetai kurioV sabawq en krimati kai o qeoV o agioV doxasqhsetai en dikaiosunh

17. kai boskhqhsontai oi dihrpasmenoi wV tauroi kai taV erhmouV twn apeilhmmenwn arneV fagontai

18. ouai oi epispwmenoi taV amartiaV wV scoiniw makrw kai wV zugou imanti damalewV taV anomiaV

19. oi legonteV to tacoV eggisatw a poihsei ina idwmen kai elqatw h boulh tou agiou israhl ina gnwmen

20. ouai oi legonteV to ponhron kalon kai to kalon ponhron oi tiqenteV to skotoV fwV kai to fwV skotoV oi tiqenteV to pikron gluku kai to gluku pikron

21. ouai oi sunetoi en eautoiV kai enwpion eautwn episthmoneV

22. ouai oi iscuonteV umwn oi ton oinon pinonteV kai oi dunastai oi kerannunteV to sikera

23. oi dikaiounteV ton asebh eneken dwrwn kai to dikaion tou dikaiou aironteV

24. dia touto on tropon kauqhsetai kalamh upo anqrakoV puroV kai sugkauqhsetai upo flogoV aneimenhV h riza autwn wV cnouV estai kai to anqoV autwn wV koniortoV anabhsetai ou gar hqelhsan ton nomon kuriou sabawq alla to logion tou agiou israhl parwxunan

25. kai equmwqh orgh kurioV sabawq epi ton laon autou kai epebalen thn ceira autou ep' autouV kai epataxen autouV kai parwxunqh ta orh kai egenhqh ta qnhsimaia autwn wV kopria en mesw odou kai en pasi toutoiV ouk apestrafh o qumoV all' eti h ceir uyhlh

26. toigaroun arei susshmon en toiV eqnesin toiV makran kai suriei autoiV ap' akrou thV ghV kai idou tacu koufwV ercontai

27. ou peinasousin oude kopiasousin oude nustaxousin oude koimhqhsontai oude lusousin taV zwnaV autwn apo thV osfuoV autwn oude mh ragwsin oi imanteV twn upodhmatwn autwn

28. wn ta belh oxeia estin kai ta toxa autwn entetamena oi podeV twn ippwn autwn wV sterea petra elogisqhsan oi trocoi twn armatwn autwn wV kataigiV

29. ormwsin wV leonteV kai paresthkan wV skumnoV leontoV kai epilhmyetai kai bohsei wV qhriou kai ekbalei kai ouk estai o ruomenoV autouV

30. kai bohsei di' autouV en th hmera ekeinh wV fwnh qalasshV kumainoushV kai embleyontai eiV thn ghn kai idou skotoV sklhron en th aporia autwn

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina