1. kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

2. anhggeilamen enantion autou wV paidion wV riza en gh diywsh ouk estin eidoV autw oude doxa kai eidomen auton kai ouk eicen eidoV oude kalloV

3. alla to eidoV autou atimon ekleipon para pantaV anqrwpouV anqrwpoV en plhgh wn kai eidwV ferein malakian oti apestraptai to proswpon autou htimasqh kai ouk elogisqh

4. outoV taV amartiaV hmwn ferei kai peri hmwn odunatai kai hmeiV elogisameqa auton einai en ponw kai en plhgh kai en kakwsei

5. autoV de etraumatisqh dia taV anomiaV hmwn kai memalakistai dia taV amartiaV hmwn paideia eirhnhV hmwn ep' auton tw mwlwpi autou hmeiV iaqhmen

6. panteV wV probata eplanhqhmen anqrwpoV th odw autou eplanhqh kai kurioV paredwken auton taiV amartiaiV hmwn

7. kai autoV dia to kekakwsqai ouk anoigei to stoma wV probaton epi sfaghn hcqh kai wV amnoV enantion tou keirontoV auton afwnoV outwV ouk anoigei to stoma autou

8. en th tapeinwsei h krisiV autou hrqh thn genean autou tiV dihghsetai oti airetai apo thV ghV h zwh autou apo twn anomiwn tou laou mou hcqh eiV qanaton

9. kai dwsw touV ponhrouV anti thV tafhV autou kai touV plousiouV anti tou qanatou autou oti anomian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou

10. kai kurioV bouletai kaqarisai auton thV plhghV ean dwte peri amartiaV h yuch umwn oyetai sperma makrobion kai bouletai kurioV afelein

11. apo tou ponou thV yuchV autou deixai autw fwV kai plasai th sunesei dikaiwsai dikaion eu douleuonta polloiV kai taV amartiaV autwn autoV anoisei

12. dia touto autoV klhronomhsei pollouV kai twn iscurwn meriei skula anq' wn paredoqh eiV qanaton h yuch autou kai en toiV anomoiV elogisqh kai autoV amartiaV pollwn anhnegken kai dia taV amartiaV autwn paredoqh

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina