1. dia siwn ou siwphsomai kai dia ierousalhm ouk anhsw ewV an exelqh wV fwV h dikaiosunh mou to de swthrion mou wV lampaV kauqhsetai

2. kai oyontai eqnh thn dikaiosunhn sou kai basileiV thn doxan sou kai kalesei se to onoma sou to kainon o o kurioV onomasei auto

3. kai esh stefanoV kallouV en ceiri kuriou kai diadhma basileiaV en ceiri qeou sou

4. kai ouketi klhqhsh kataleleimmenh kai h gh sou ou klhqhsetai erhmoV soi gar klhqhsetai qelhma emon kai th gh sou oikoumenh

5. kai wV sunoikwn neaniskoV parqenw outwV katoikhsousin oi uioi sou meta sou kai estai on tropon eufranqhsetai numfioV epi numfh outwV eufranqhsetai kurioV epi soi

6. kai epi twn teicewn sou ierousalhm katesthsa fulakaV olhn thn hmeran kai olhn thn nukta oi dia telouV ou siwphsontai mimnhskomenoi kuriou

7. ouk estin gar umin omoioV ean diorqwsh kai poihsh ierousalhm agauriama epi thV ghV

8. wmosen kurioV kata thV dexiaV autou kai kata thV iscuoV tou bracionoV autou ei eti dwsw ton siton sou kai ta brwmata sou toiV ecqroiV sou kai ei eti piontai uioi allotrioi ton oinon sou ef' w emocqhsaV

9. all' h oi sunagonteV fagontai auta kai ainesousin kurion kai oi sunagonteV piontai auta en taiV epaulesin taiV agiaiV mou

10. poreuesqe dia twn pulwn mou kai odopoihsate tw law mou kai touV liqouV touV ek thV odou diarriyate exarate susshmon eiV ta eqnh

11. idou gar kurioV epoihsen akouston ewV escatou thV ghV eipate th qugatri siwn idou soi o swthr paraginetai ecwn ton eautou misqon kai to ergon pro proswpou autou

12. kai kalesei auton laon agion lelutrwmenon upo kuriou su de klhqhsh epizhtoumenh poliV kai ouk egkataleleimmenh

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina