1. ouai toiV grafousin ponhrian grafonteV gar ponhrian grafousin

2. ekklinonteV krisin ptwcwn arpazonteV krima penhtwn tou laou mou wste einai autoiV chran eiV arpaghn kai orfanon eiV pronomhn

3. kai ti poihsousin en th hmera thV episkophV h gar qliyiV umin porrwqen hxei kai proV tina katafeuxesqe tou bohqhqhnai kai pou kataleiyete thn doxan umwn

4. tou mh empesein eiV epagwghn epi pasi toutoiV ouk apestrafh o qumoV all' eti h ceir uyhlh

5. ouai assurioiV h rabdoV tou qumou mou kai orghV estin en taiV cersin autwn

6. thn orghn mou eiV eqnoV anomon apostelw kai tw emw law suntaxw poihsai skula kai pronomhn kai katapatein taV poleiV kai qeinai autaV eiV koniorton

7. autoV de ouc outwV enequmhqh kai th yuch ouc outwV lelogistai alla apallaxei o nouV autou kai tou eqnh exoleqreusai ouk oliga

8. kai ean eipwsin autw su monoV ei arcwn

9. kai erei ouk elabon thn cwran thn epanw babulwnoV kai calannh ou o purgoV wkodomhqh kai elabon arabian kai damaskon kai samareian

10. on tropon tautaV elabon en th ceiri mou kai pasaV taV arcaV lhmyomai ololuxate ta glupta en ierousalhm kai en samareia

11. on tropon gar epoihsa samareia kai toiV ceiropoihtoiV authV outwV poihsw kai ierousalhm kai toiV eidwloiV authV

12. kai estai otan suntelesh kurioV panta poiwn en tw orei siwn kai en ierousalhm epaxei epi ton noun ton megan ton arconta twn assuriwn kai epi to uyoV thV doxhV twn ofqalmwn autou

13. eipen gar th iscui poihsw kai th sofia thV sunesewV afelw oria eqnwn kai thn iscun autwn pronomeusw kai seisw poleiV katoikoumenaV

14. kai thn oikoumenhn olhn katalhmyomai th ceiri wV nossian kai wV kataleleimmena wa arw kai ouk estin oV diafeuxetai me h anteiph moi

15. mh doxasqhsetai axinh aneu tou koptontoV en auth h uywqhsetai priwn aneu tou elkontoV auton wsautwV ean tiV arh rabdon h xulon

16. kai ouc outwV alla apostelei kurioV sabawq eiV thn shn timhn atimian kai eiV thn shn doxan pur kaiomenon kauqhsetai

17. kai estai to fwV tou israhl eiV pur kai agiasei auton en puri kaiomenw kai fagetai wsei corton thn ulhn th hmera ekeinh

18. aposbesqhsetai ta orh kai oi bounoi kai oi drumoi kai katafagetai apo yuchV ewV sarkwn kai estai o feugwn wV o feugwn apo flogoV kaiomenhV

19. kai oi kataleifqenteV ap' autwn esontai ariqmoV kai paidion grayei autouV

20. kai estai en th hmera ekeinh ouketi prosteqhsetai to kataleifqen israhl kai oi swqenteV tou iakwb ouketi mh pepoiqoteV wsin epi touV adikhsantaV autouV alla esontai pepoiqoteV epi ton qeon ton agion tou israhl th alhqeia

21. kai estai to kataleifqen tou iakwb epi qeon iscuonta

22. kai ean genhtai o laoV israhl wV h ammoV thV qalasshV to kataleimma autwn swqhsetai logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh

23. oti logon suntetmhmenon poihsei o qeoV en th oikoumenh olh

24. dia touto tade legei kurioV sabawq mh fobou o laoV mou oi katoikounteV en siwn apo assuriwn oti en rabdw pataxei se plhghn gar egw epagw epi se tou idein odon aiguptou

25. eti gar mikron kai pausetai h orgh o de qumoV mou epi thn boulhn autwn

26. kai epegerei o qeoV ep' autouV kata thn plhghn thn madiam en topw qliyewV kai o qumoV autou th odw th kata qalassan eiV thn odon thn kat' aigupton

27. kai estai en th hmera ekeinh afaireqhsetai o foboV autou apo sou kai o zugoV autou apo tou wmou sou kai katafqarhsetai o zugoV apo twn wmwn umwn

28. hxei gar eiV thn polin aggai kai pareleusetai eiV magedw kai en macmaV qhsei ta skeuh autou

29. kai pareleusetai faragga kai hxei eiV aggai foboV lhmyetai rama polin saoul feuxetai

30. h qugathr gallim epakousetai laisa epakousetai anaqwq

31. exesth madebhna kai oi katoikounteV gibbir parakaleite

32. shmeron en odw tou meinai th ceiri parakaleite to oroV thn qugatera siwn kai oi bounoi oi en ierousalhm

33. idou gar o despothV kurioV sabawq suntarassei touV endoxouV meta iscuoV kai oi uyhloi th ubrei suntribhsontai kai oi uyhloi tapeinwqhsontai

34. kai pesountai oi uyhloi macaira o de libanoV sun toiV uyhloiV peseitai

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina