1. pneuma kuriou ep' eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcoiV apestalken me iasasqai touV suntetrimmenouV th kardia khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin

2. kalesai eniauton kuriou dekton kai hmeran antapodosewV parakalesai pantaV touV penqountaV

3. doqhnai toiV penqousin siwn doxan anti spodou aleimma eufrosunhV toiV penqousin katastolhn doxhV anti pneumatoV akhdiaV kai klhqhsontai geneai dikaiosunhV futeuma kuriou eiV doxan

4. kai oikodomhsousin erhmouV aiwniaV exhrhmwmenaV proteron exanasthsousin kai kainiousin poleiV erhmouV exhrhmwmenaV eiV geneaV

5. kai hxousin allogeneiV poimainonteV ta probata sou kai allofuloi arothreV kai ampelourgoi

6. umeiV de iereiV kuriou klhqhsesqe leitourgoi qeou iscun eqnwn katedesqe kai en tw ploutw autwn qaumasqhsesqe

7. outwV ek deuteraV klhronomhsousin thn ghn kai eufrosunh aiwnioV uper kefalhV autwn

8. egw gar eimi kurioV o agapwn dikaiosunhn kai miswn arpagmata ex adikiaV kai dwsw ton mocqon autwn dikaioiV kai diaqhkhn aiwnion diaqhsomai autoiV

9. kai gnwsqhsetai en toiV eqnesin to sperma autwn kai ta ekgona autwn paV o orwn autouV epignwsetai autouV oti outoi eisin sperma huloghmenon upo qeou

10. kai eufrosunh eufranqhsontai epi kurion agalliasqw h yuch mou epi tw kuriw enedusen gar me imation swthriou kai citwna eufrosunhV wV numfiw perieqhken moi mitran kai wV numfhn katekosmhsen me kosmw

11. kai wV ghn auxousan to anqoV authV kai wV khpoV ta spermata autou outwV anatelei kurioV dikaiosunhn kai agalliama enantion pantwn twn eqnwn

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina