1. anabohson en iscui kai mh feish wV salpigga uywson thn fwnhn sou kai anaggeilon tw law mou ta amarthmata autwn kai tw oikw iakwb taV anomiaV autwn

2. eme hmeran ex hmeraV zhtousin kai gnwnai mou taV odouV epiqumousin wV laoV dikaiosunhn pepoihkwV kai krisin qeou autou mh egkataleloipwV aitousin me nun krisin dikaian kai eggizein qew epiqumousin

3. legonteV ti oti enhsteusamen kai ouk eideV etapeinwsamen taV yucaV hmwn kai ouk egnwV en gar taiV hmeraiV twn nhsteiwn umwn euriskete ta qelhmata umwn kai pantaV touV upoceiriouV umwn uponussete

4. ei eiV kriseiV kai macaV nhsteuete kai tuptete pugmaiV tapeinon ina ti moi nhsteuete wV shmeron akousqhnai en kraugh thn fwnhn umwn

5. ou tauthn thn nhsteian exelexamhn kai hmeran tapeinoun anqrwpon thn yuchn autou oud' an kamyhV wV krikon ton trachlon sou kai sakkon kai spodon upostrwsh oud' outwV kalesete nhsteian dekthn

6. ouci toiauthn nhsteian egw exelexamhn legei kurioV alla lue panta sundesmon adikiaV dialue straggaliaV biaiwn sunallagmatwn apostelle teqrausmenouV en afesei kai pasan suggrafhn adikon diaspa

7. diaqrupte peinwnti ton arton sou kai ptwcouV astegouV eisage eiV ton oikon sou ean idhV gumnon peribale kai apo twn oikeiwn tou spermatoV sou ouc uperoyh

8. tote raghsetai proimon to fwV sou kai ta iamata sou tacu anatelei kai proporeusetai emprosqen sou h dikaiosunh sou kai h doxa tou qeou peristelei se

9. tote bohsh kai o qeoV eisakousetai sou eti lalountoV sou erei idou pareimi ean afelhV apo sou sundesmon kai ceirotonian kai rhma goggusmou

10. kai dwV peinwnti ton arton ek yuchV sou kai yuchn tetapeinwmenhn emplhshV tote anatelei en tw skotei to fwV sou kai to skotoV sou wV meshmbria

11. kai estai o qeoV sou meta sou dia pantoV kai emplhsqhsh kaqaper epiqumei h yuch sou kai ta osta sou pianqhsetai kai esh wV khpoV mequwn kai wV phgh hn mh exelipen udwr kai ta osta sou wV botanh anatelei kai pianqhsetai kai klhronomhsousi geneaV genewn

12. kai oikodomhqhsontai sou ai erhmoi aiwnioi kai estai sou ta qemelia aiwnia genewn geneaiV kai klhqhsh oikodomoV fragmwn kai touV tribouV touV ana meson pauseiV

13. ean apostreyhV ton poda sou apo twn sabbatwn tou mh poiein ta qelhmata sou en th hmera th agia kai kaleseiV ta sabbata trufera agia tw qew sou ouk areiV ton poda sou ep' ergw oude lalhseiV logon en orgh ek tou stomatoV sou

14. kai esh pepoiqwV epi kurion kai anabibasei se epi ta agaqa thV ghV kai ywmiei se thn klhronomian iakwb tou patroV sou to gar stoma kuriou elalhsen tauta

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina