1. oi diywnteV poreuesqe ef' udwr kai osoi mh ecete argurion badisanteV agorasate kai piete aneu arguriou kai timhV oinou kai stear

2. ina ti timasqe arguriou kai ton mocqon umwn ouk eiV plhsmonhn akousate mou kai fagesqe agaqa kai entrufhsei en agaqoiV h yuch umwn

3. prosecete toiV wtioiV umwn kai epakolouqhsate taiV odoiV mou epakousate mou kai zhsetai en agaqoiV h yuch umwn kai diaqhsomai umin diaqhkhn aiwnion ta osia dauid ta pista

4. idou marturion en eqnesin dedwka auton arconta kai prostassonta eqnesin

5. eqnh a ouk hdeisan se epikalesontai se kai laoi oi ouk epistantai se epi se katafeuxontai eneken tou qeou sou tou agiou israhl oti edoxasen se

6. zhthsate ton qeon kai en tw euriskein auton epikalesasqe hnika d' an eggizh umin

7. apolipetw o asebhV taV odouV autou kai anhr anomoV taV boulaV autou kai epistrafhtw epi kurion kai elehqhsetai oti epi polu afhsei taV amartiaV umwn

8. ou gar eisin ai boulai mou wsper ai boulai umwn oude wsper ai odoi umwn ai odoi mou legei kurioV

9. all' wV apecei o ouranoV apo thV ghV outwV apecei h odoV mou apo twn odwn umwn kai ta dianohmata umwn apo thV dianoiaV mou

10. wV gar ean katabh uetoV h ciwn ek tou ouranou kai ou mh apostrafh ewV an meqush thn ghn kai ektekh kai ekblasthsh kai dw sperma tw speironti kai arton eiV brwsin

11. outwV estai to rhma mou o ean exelqh ek tou stomatoV mou ou mh apostrafh ewV an suntelesqh osa hqelhsa kai euodwsw taV odouV sou kai ta entalmata mou

12. en gar eufrosunh exeleusesqe kai en cara didacqhsesqe ta gar orh kai oi bounoi exalountai prosdecomenoi umaV en cara kai panta ta xula tou agrou epikrothsei toiV kladoiV

13. kai anti thV stoibhV anabhsetai kuparissoV anti de thV konuzhV anabhsetai mursinh kai estai kurioV eiV onoma kai eiV shmeion aiwnion kai ouk ekleiyei

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina