1. outwV legei kurioV o qeoV tw cristw mou kurw ou ekrathsa thV dexiaV epakousai emprosqen autou eqnh kai iscun basilewn diarrhxw anoixw emprosqen autou quraV kai poleiV ou sugkleisqhsontai

2. egw emprosqen sou poreusomai kai orh omaliw quraV calkaV suntriyw kai moclouV sidhrouV sugklasw

3. kai dwsw soi qhsaurouV skoteinouV apokrufouV aoratouV anoixw soi ina gnwV oti egw kurioV o qeoV o kalwn to onoma sou qeoV israhl

4. eneken iakwb tou paidoV mou kai israhl tou eklektou mou egw kalesw se tw onomati sou kai prosdexomai se su de ouk egnwV me

5. oti egw kurioV o qeoV kai ouk estin eti plhn emou qeoV kai ouk hdeiV me

6. ina gnwsin oi apo anatolwn hliou kai oi apo dusmwn oti ouk estin plhn emou egw kurioV o qeoV kai ouk estin eti

7. egw o kataskeuasaV fwV kai poihsaV skotoV o poiwn eirhnhn kai ktizwn kaka egw kurioV o qeoV o poiwn tauta panta

8. eufranqhtw o ouranoV anwqen kai ai nefelai ranatwsan dikaiosunhn anateilatw h gh eleoV kai dikaiosunhn anateilatw ama egw eimi kurioV o ktisaV se

9. poion beltion kateskeuasa wV phlon keramewV mh o arotriwn arotriasei thn ghn olhn thn hmeran mh erei o phloV tw keramei ti poieiV oti ouk ergazh oude eceiV ceiraV

10. o legwn tw patri ti gennhseiV kai th mhtri ti wdinhseiV

11. oti outwV legei kurioV o qeoV o agioV israhl o poihsaV ta epercomena erwthsate me peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou kai peri twn ergwn twn ceirwn mou enteilasqe moi

12. egw epoihsa ghn kai anqrwpon ep' authV egw th ceiri mou esterewsa ton ouranon egw pasi toiV astroiV eneteilamhn

13. egw hgeira auton meta dikaiosunhV basilea kai pasai ai odoi autou euqeiai outoV oikodomhsei thn polin mou kai thn aicmalwsian tou laou mou epistreyei ou meta lutrwn oude meta dwrwn eipen kurioV sabawq

14. outwV legei kurioV sabawq ekopiasen aiguptoV kai emporia aiqiopwn kai oi sebwin andreV uyhloi epi se diabhsontai kai soi esontai douloi kai opisw sou akolouqhsousin dedemenoi ceiropedaiV kai proskunhsousin soi kai en soi proseuxontai oti en soi o qeoV estin kai erousin ouk estin qeoV plhn sou

15. su gar ei qeoV kai ouk hdeimen o qeoV tou israhl swthr

16. aiscunqhsontai kai entraphsontai panteV oi antikeimenoi autw kai poreusontai en aiscunh egkainizesqe proV me nhsoi

17. israhl swzetai upo kuriou swthrian aiwnion ouk aiscunqhsontai oude mh entrapwsin ewV tou aiwnoV

18. outwV legei kurioV o poihsaV ton ouranon outoV o qeoV o katadeixaV thn ghn kai poihsaV authn autoV diwrisen authn ouk eiV kenon epoihsen authn alla katoikeisqai egw eimi kai ouk estin eti

19. ouk en krufh lelalhka oude en topw ghV skoteinw ouk eipa tw spermati iakwb mataion zhthsate egw eimi egw eimi kurioV lalwn dikaiosunhn kai anaggellwn alhqeian

20. sunacqhte kai hkete bouleusasqe ama oi swzomenoi apo twn eqnwn ouk egnwsan oi aironteV to xulon glumma autwn kai proseucomenoi wV proV qeouV oi ou swzousin

21. ei anaggelousin eggisatwsan ina gnwsin ama tiV akousta epoihsen tauta ap' archV tote anhggelh umin egw o qeoV kai ouk estin alloV plhn emou dikaioV kai swthr ouk estin parex emou

22. epistrafhte proV me kai swqhsesqe oi ap' escatou thV ghV egw eimi o qeoV kai ouk estin alloV

23. kat' emautou omnuw h mhn exeleusetai ek tou stomatoV mou dikaiosunh oi logoi mou ouk apostrafhsontai oti emoi kamyei pan gonu kai exomologhsetai pasa glwssa tw qew

24. legwn dikaiosunh kai doxa proV auton hxousin kai aiscunqhsontai panteV oi aforizonteV eautouV

25. apo kuriou dikaiwqhsontai kai en tw qew endoxasqhsontai pan to sperma twn uiwn israhl

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina