1. kai egeneto tou tessareskaidekatou etouV basileuontoV ezekiou anebh sennachrim basileuV assuriwn epi taV poleiV thV ioudaiaV taV ocuraV kai elaben autaV

2. kai apesteilen basileuV assuriwn rayakhn ek laciV eiV ierousalhm proV ton basilea ezekian meta dunamewV pollhV kai esth en tw udragwgw thV kolumbhqraV thV anw en th odw tou agrou tou gnafewV

3. kai exhlqen proV auton eliakim o tou celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV kai iwac o tou asaf o upomnhmatografoV

4. kai eipen autoiV rayakhV eipate ezekia tade legei o basileuV o megaV basileuV assuriwn ti pepoiqwV ei

5. mh en boulh h logoiV ceilewn parataxiV ginetai kai nun epi tini pepoiqaV oti apeiqeiV moi

6. idou pepoiqwV ei epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep' aigupton oV an ep' authn episthrisqh eiseleusetai eiV thn ceira autou outwV estin faraw basileuV aiguptou kai panteV oi pepoiqoteV ep' autw

7. ei de legete epi kurion ton qeon hmwn pepoiqamen

8. nun meicqhte tw kuriw mou tw basilei assuriwn kai dwsw umin discilian ippon ei dunhsesqe dounai anabataV ep' autouV

9. kai pwV dunasqe apostreyai eiV proswpon toparcou enoV oiketai eisin oi pepoiqoteV ep' aiguptioiV eiV ippon kai anabathn

10. kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi thn cwran tauthn polemhsai authn

11. kai eipen proV auton eliakim kai somnaV kai iwac lalhson proV touV paidaV sou suristi akouomen gar hmeiV kai mh lalei proV hmaV ioudaisti kai ina ti laleiV eiV ta wta twn anqrwpwn twn epi tw teicei

12. kai eipen rayakhV proV autouV mh proV ton kurion umwn h proV umaV apestalken me o kurioV mou lalhsai touV logouV toutouV ouci proV touV anqrwpouV touV kaqhmenouV epi tw teicei ina fagwsin kopron kai piwsin ouron meq' umwn ama

13. kai esth rayakhV kai ebohsen fwnh megalh ioudaisti kai eipen akousate touV logouV tou basilewV tou megalou basilewV assuriwn

14. tade legei o basileuV mh apatatw umaV ezekiaV logoiV oi ou dunhsontai rusasqai umaV

15. kai mh legetw umin ezekiaV oti rusetai umaV o qeoV kai ou mh paradoqh h poliV auth en ceiri basilewV assuriwn

16. mh akouete ezekiou tade legei o basileuV assuriwn ei boulesqe euloghqhnai ekporeuesqe proV me kai fagesqe ekastoV thn ampelon autou kai taV sukaV kai piesqe udwr tou lakkou umwn

17. ewV an elqw kai labw umaV eiV ghn wV h gh umwn gh sitou kai oinou kai artwn kai ampelwnwn

18. mh umaV apatatw ezekiaV legwn o qeoV umwn rusetai umaV mh errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastoV thn eautou cwran ek ceiroV basilewV assuriwn

19. pou estin o qeoV aimaq kai arfaq kai pou o qeoV thV polewV sepfarim mh edunanto rusasqai samareian ek ceiroV mou

20. tiV twn qewn pantwn twn eqnwn toutwn errusato thn ghn autou ek thV ceiroV mou oti rusetai o qeoV ierousalhm ek ceiroV mou

21. kai esiwphsan kai oudeiV apekriqh autw logon dia to prostaxai ton basilea mhdena apokriqhnai

22. kai eishlqen eliakim o tou celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV thV dunamewV kai iwac o tou asaf o upomnhmatografoV proV ezekian escismenoi touV citwnaV kai aphggeilan autw touV logouV rayakou

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina