1. ouai tw stefanw thV ubrewV oi misqwtoi efraim to anqoV to ekpeson ek thV doxhV epi thV korufhV tou orouV tou paceoV oi mequonteV aneu oinou

2. idou iscuron kai sklhron o qumoV kuriou wV calaza kataferomenh ouk ecousa skephn bia kataferomenh wV udatoV polu plhqoV suron cwran th gh poihsei anapausin taiV cersin

3. kai toiV posin katapathqhsetai o stefanoV thV ubrewV oi misqwtoi tou efraim

4. kai estai to anqoV to ekpeson thV elpidoV thV doxhV ep' akrou tou orouV tou uyhlou wV prodromoV sukou o idwn auto prin h eiV thn ceira autou labein qelhsei auto katapiein

5. th hmera ekeinh estai kurioV sabawq o stefanoV thV elpidoV o plakeiV thV doxhV tw kataleifqenti mou law

6. kataleifqhsontai epi pneumati krisewV epi krisin kai iscun kwluwn anelein

7. outoi gar oinw peplanhmenoi eisin eplanhqhsan dia to sikera iereuV kai profhthV exesthsan dia ton oinon eseisqhsan apo thV meqhV tou sikera eplanhqhsan tout' esti fasma

8. ara edetai tauthn thn boulhn auth gar h boulh eneken pleonexiaV

9. tini anhggeilamen kaka kai tini anhggeilamen aggelian oi apogegalaktismenoi apo galaktoV oi apespasmenoi apo mastou

10. qliyin epi qliyin prosdecou elpida ep' elpidi eti mikron eti mikron

11. dia faulismon ceilewn dia glwsshV eteraV oti lalhsousin tw law toutw

12. legonteV autw touto to anapauma tw peinwnti kai touto to suntrimma kai ouk hqelhsan akouein

13. kai estai autoiV to logion kuriou tou qeou qliyiV epi qliyin elpiV ep' elpidi eti mikron eti mikron ina poreuqwsin kai peswsin eiV ta opisw kai kinduneusousin kai suntribhsontai kai alwsontai

14. dia touto akousate logon kuriou andreV teqlimmenoi kai arconteV tou laou toutou tou en ierousalhm

15. oti eipate epoihsamen diaqhkhn meta tou adou kai meta tou qanatou sunqhkaV kataigiV feromenh ean parelqh ou mh elqh ef' hmaV eqhkamen yeudoV thn elpida hmwn kai tw yeudei skepasqhsomeqa

16. dia touto outwV legei kurioV idou egw embalw eiV ta qemelia siwn liqon polutelh eklekton akrogwniaion entimon eiV ta qemelia authV kai o pisteuwn ep' autw ou mh kataiscunqh

17. kai qhsw krisin eiV elpida h de elehmosunh mou eiV staqmouV kai oi pepoiqoteV mathn yeudei oti ou mh parelqh umaV kataigiV

18. mh kai afelh umwn thn diaqhkhn tou qanatou kai h elpiV umwn h proV ton adhn ou mh emmeinh kataigiV feromenh ean epelqh esesqe auth eiV katapathma

19. otan parelqh lhmyetai umaV prwi prwi pareleusetai hmeraV kai en nukti estai elpiV ponhra maqete akouein

20. stenocwroumenoi ou dunameqa macesqai autoi de asqenoumen tou hmaV sunacqhnai

21. wsper oroV asebwn anasthsetai kai estai en th faraggi gabawn meta qumou poihsei ta erga autou pikriaV ergon o de qumoV autou allotriwV crhsetai kai h pikria autou allotria

22. kai umeiV mh eufranqeihte mhde iscusatwsan umwn oi desmoi dioti suntetelesmena kai suntetmhmena pragmata hkousa para kuriou sabawq a poihsei epi pasan thn ghn

23. enwtizesqe kai akouete thV fwnhV mou prosecete kai akouete touV logouV mou

24. mh olhn thn hmeran mellei o arotriwn arotrian h sporon proetoimasei prin ergasasqai thn ghn

25. ouc otan omalish authV to proswpon tote speirei mikron melanqion kai kuminon kai palin speirei puron kai kriqhn kai zean en toiV orioiV sou

26. kai paideuqhsh krimati qeou sou kai eufranqhsh

27. ou gar meta sklhrothtoV kaqairetai to melanqion oude trocoV amaxhV periaxei epi to kuminon alla rabdw ektinassetai to melanqion to de kuminon

28. meta artou brwqhsetai ou gar eiV ton aiwna egw umin orgisqhsomai oude fwnh thV pikriaV mou katapathsei umaV

29. kai tauta para kuriou sabawq exhlqen ta terata bouleusasqe uywsate mataian paraklhsin

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina