1. idete wV o dikaioV apwleto kai oudeiV ekdecetai th kardia kai andreV dikaioi airontai kai oudeiV katanoei apo gar proswpou adikiaV hrtai o dikaioV

2. estai en eirhnh h tafh autou hrtai ek tou mesou

3. umeiV de prosagagete wde uioi anomoi sperma moicwn kai pornhV

4. en tini enetrufhsate kai epi tina hnoixate to stoma umwn kai epi tina ecalasate thn glwssan umwn ouc umeiV este tekna apwleiaV sperma anomon

5. oi parakalounteV epi ta eidwla upo dendra dasea sfazonteV ta tekna autwn en taiV faragxin ana meson twn petrwn

6. ekeinh sou h meriV outoV sou o klhroV kakeinoiV execeaV spondaV kakeinoiV anhnegkaV qusiaV epi toutoiV oun ouk orgisqhsomai

7. ep' oroV uyhlon kai metewron ekei sou h koith kakei anebibasaV qusiaV

8. kai opisw twn staqmwn thV quraV sou eqhkaV mnhmosuna sou wou oti ean ap' emou aposthV pleion ti exeiV hgaphsaV touV koimwmenouV meta sou

9. kai eplhqunaV thn porneian sou met' autwn kai pollouV epoihsaV touV makran apo sou kai apesteilaV presbeiV uper ta oria sou kai apestreyaV kai etapeinwqhV ewV adou

10. taiV poluodiaiV sou ekopiasaV kai ouk eipaV pausomai eniscuousa oti epraxaV tauta dia touto ou katedehqhV mou

11. su tina eulabhqeisa efobhqhV kai eyeusw me kai ouk emnhsqhV mou oude elabeV me eiV thn dianoian oude eiV thn kardian sou kagw se idwn parorw kai eme ouk efobhqhV

12. kagw apaggelw thn dikaiosunhn mou kai ta kaka sou a ouk wfelhsousin se

13. otan anabohshV exelesqwsan se en th qliyei sou toutouV gar pantaV anemoV lhmyetai kai apoisei kataigiV oi de antecomenoi mou kthsontai ghn kai klhronomhsousin to oroV to agion mou

14. kai erousin kaqarisate apo proswpou autou odouV kai arate skwla apo thV odou tou laou mou

15. tade legei kurioV o uyistoV o en uyhloiV katoikwn ton aiwna agioV en agioiV onoma autw kurioV uyistoV en agioiV anapauomenoV kai oligoyucoiV didouV makroqumian kai didouV zwhn toiV suntetrimmenoiV thn kardian

16. ouk eiV ton aiwna ekdikhsw umaV oude dia pantoV orgisqhsomai umin pneuma gar par' emou exeleusetai kai pnohn pasan egw epoihsa

17. di' amartian bracu ti eluphsa auton kai epataxa auton kai apestreya to proswpon mou ap' autou kai eluphqh kai eporeuqh stugnoV en taiV odoiV autou

18. taV odouV autou ewraka kai iasamhn auton kai parekalesa auton kai edwka autw paraklhsin alhqinhn

19. eirhnhn ep' eirhnhn toiV makran kai toiV egguV ousin kai eipen kurioV iasomai autouV

20. oi de adikoi outwV kludwnisqhsontai kai anapausasqai ou dunhsontai

21. ouk estin cairein toiV asebesin eipen kurioV o qeoV

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina