1. kai exeleusetai rabdoV ek thV rizhV iessai kai anqoV ek thV rizhV anabhsetai

2. kai anapausetai ep' auton pneuma tou qeou pneuma sofiaV kai sunesewV pneuma boulhV kai iscuoV pneuma gnwsewV kai eusebeiaV

3. emplhsei auton pneuma fobou qeou ou kata thn doxan krinei oude kata thn lalian elegxei

4. alla krinei tapeinw krisin kai elegxei touV tapeinouV thV ghV kai pataxei ghn tw logw tou stomatoV autou kai en pneumati dia ceilewn anelei asebh

5. kai estai dikaiosunh ezwsmenoV thn osfun autou kai alhqeia eilhmenoV taV pleuraV

6. kai sumboskhqhsetai lukoV meta arnoV kai pardaliV sunanapausetai erifw kai moscarion kai tauroV kai lewn ama boskhqhsontai kai paidion mikron axei autouV

7. kai bouV kai arkoV ama boskhqhsontai kai ama ta paidia autwn esontai kai lewn kai bouV ama fagontai acura

8. kai paidion nhpion epi trwglhn aspidwn kai epi koithn ekgonwn aspidwn thn ceira epibalei

9. kai ou mh kakopoihswsin oude mh dunwntai apolesai oudena epi to oroV to agion mou oti eneplhsqh h sumpasa tou gnwnai ton kurion wV udwr polu katakaluyai qalassaV

10. kai estai en th hmera ekeinh h riza tou iessai kai o anistamenoV arcein eqnwn ep' autw eqnh elpiousin kai estai h anapausiV autou timh

11. kai estai th hmera ekeinh prosqhsei kurioV tou deixai thn ceira autou tou zhlwsai to kataleifqen upoloipon tou laou o an kataleifqh apo twn assuriwn kai apo aiguptou kai babulwniaV kai aiqiopiaV kai apo ailamitwn kai apo hliou anatolwn kai ex arabiaV

12. kai arei shmeion eiV ta eqnh kai sunaxei touV apolomenouV israhl kai touV diesparmenouV tou iouda sunaxei ek twn tessarwn pterugwn thV ghV

13. kai afaireqhsetai o zhloV efraim kai oi ecqroi iouda apolountai efraim ou zhlwsei ioudan kai ioudaV ou qliyei efraim

14. kai petasqhsontai en ploioiV allofulwn qalassan ama pronomeusousin kai touV af' hliou anatolwn kai idoumaian kai epi mwab prwton taV ceiraV epibalousin oi de uioi ammwn prwtoi upakousontai

15. kai erhmwsei kurioV thn qalassan aiguptou kai epibalei thn ceira autou epi ton potamon pneumati biaiw kai pataxei epta faraggaV wste diaporeuesqai auton en upodhmasin

16. kai estai diodoV tw kataleifqenti mou law en aiguptw kai estai tw israhl wV h hmera ote exhlqen ek ghV aiguptou

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina