1. th hmera ekeinh epaxei o qeoV thn macairan thn agian kai thn megalhn kai thn iscuran epi ton drakonta ofin feugonta epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta

2. th hmera ekeinh ampelwn kaloV epiqumhma exarcein kat' authV

3. egw poliV iscura poliV poliorkoumenh mathn potiw authn alwsetai gar nuktoV hmeraV de peseitai to teicoV

4. ouk estin h ouk epelabeto authV tiV me qhsei fulassein kalamhn en agrw dia thn polemian tauthn hqethka authn toinun dia touto epoihsen kurioV o qeoV panta osa sunetaxen katakekaumai

5. bohsontai oi enoikounteV en auth poihswmen eirhnhn autw poihswmen eirhnhn

6. oi ercomenoi tekna iakwb blasthsei kai exanqhsei israhl kai emplhsqhsetai h oikoumenh tou karpou autou

7. mh wV autoV epataxen kai autoV outwV plhghsetai kai wV autoV aneilen outwV anaireqhsetai

8. macomenoV kai oneidizwn exapostelei autouV ou su hsqa o meletwn tw pneumati tw sklhrw anelein autouV pneumati qumou

9. dia touto afaireqhsetai h anomia iakwb kai touto estin h eulogia autou otan afelwmai autou thn amartian otan qwsin pantaV touV liqouV twn bwmwn katakekommenouV wV konian lepthn kai ou mh meinh ta dendra autwn kai ta eidwla autwn ekkekommena wsper drumoV makran

10. to katoikoumenon poimnion aneimenon estai wV poimnion kataleleimmenon kai estai polun cronon eiV boskhma kai ekei anapausontai

11. kai meta cronon ouk estai en auth pan clwron dia to xhranqhnai gunaikeV ercomenai apo qeaV deute ou gar laoV estin ecwn sunesin dia touto ou mh oiktirhsh o poihsaV autouV oude o plasaV autouV ou mh elehsh

12. kai estai en th hmera ekeinh sumfraxei kurioV apo thV diwrugoV tou potamou ewV rinokorourwn umeiV de sunagagete touV uiouV israhl kata ena ena

13. kai estai en th hmera ekeinh salpiousin th salpiggi th megalh kai hxousin oi apolomenoi en th cwra twn assuriwn kai oi apolomenoi en aiguptw kai proskunhsousin tw kuriw epi to oroV to agion en ierousalhm

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina