1. pauloV klhtoV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai swsqenhV o adelfoV

2. th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoiV en cristw ihsou klhtoiV agioiV sun pasin toiV epikaloumenoiV to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn

3. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

4. eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

5. oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

6. kaqwV to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

7. wste umaV mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenouV thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

8. oV kai bebaiwsei umaV ewV telouV anegklhtouV en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou

9. pistoV o qeoV di ou eklhqhte eiV koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

10. parakalw de umaV adelfoi dia tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte panteV kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

11. edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohV oti erideV en umin eisin

12. legw de touto oti ekastoV umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

13. memeristai o cristoV mh pauloV estaurwqh uper umwn h eiV to onoma paulou ebaptisqhte

14. eucaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

15. ina mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisa

16. ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

17. ou gar apesteilen me cristoV baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroV tou cristou

18. o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin

19. gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

20. pou sofoV pou grammateuV pou suzhththV tou aiwnoV toutou ouci emwranen o qeoV thn sofian tou kosmou toutou

21. epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoV dia thV sofiaV ton qeon eudokhsen o qeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV swsai touV pisteuontaV

22. epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhneV sofian zhtousin

23. hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon ellhsin de mwrian

24. autoiV de toiV klhtoiV ioudaioiV te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

25. oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqeneV tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn estin

26. blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiV

27. alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeoV ina touV sofouV kataiscunh kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh ta iscura

28. kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeoV kai ta mh onta ina ta onta katarghsh

29. opwV mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou

30. ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV

31. ina kaqwV gegraptai o kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina