1. to rhma to kata thV mwabitidoV nuktoV apoleitai h mwabitiV nuktoV gar apoleitai to teicoV thV mwabitidoV

2. lupeisqe ef' eautoiV apoleitai gar kai dhbwn ou o bwmoV umwn ekei anabhsesqe klaiein epi nabau thV mwabitidoV ololuzete epi pashV kefalhV falakrwma panteV bracioneV katatetmhmenoi

3. en taiV plateiaiV authV perizwsasqe sakkouV kai koptesqe epi twn dwmatwn authV kai en taiV rumaiV authV panteV ololuzete meta klauqmou

4. oti kekragen esebwn kai elealh ewV iassa hkousqh h fwnh autwn dia touto h osfuV thV mwabitidoV boa h yuch authV gnwsetai

5. h kardia thV mwabitidoV boa en auth ewV shgwr damaliV gar estin triethV epi de thV anabasewV thV louiq proV se klaionteV anabhsontai th odw arwniim boa suntrimma kai seismoV

6. to udwr thV nemrim erhmon estai kai o cortoV authV ekleiyei cortoV gar clwroV ouk estai

7. mh kai outwV mellei swqhnai epaxw gar epi thn faragga arabaV kai lhmyontai authn

8. sunhyen gar h boh to orion thV mwabitidoV thV agallim kai ololugmoV authV ewV tou freatoV tou ailim

9. to de udwr to remmwn plhsqhsetai aimatoV epaxw gar epi remmwn arabaV kai arw to sperma mwab kai arihl kai to kataloipon adama

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina