1. eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thV erhmou mallon h thV ecoushV ton andra eipen gar kurioV

2. platunon ton topon thV skhnhV sou kai twn aulaiwn sou phxon mh feish makrunon ta scoinismata sou kai touV passalouV sou katiscuson

3. eti eiV ta dexia kai eiV ta aristera ekpetason kai to sperma sou eqnh klhronomhsei kai poleiV hrhmwmenaV katoikieiV

4. mh fobou oti kathscunqhV mhde entraphV oti wneidisqhV oti aiscunhn aiwnion epilhsh kai oneidoV thV chreiaV sou ou mh mnhsqhsh

5. oti kurioV o poiwn se kurioV sabawq onoma autw kai o rusamenoV se autoV qeoV israhl pash th gh klhqhsetai

6. ouc wV gunaika kataleleimmenhn kai oligoyucon keklhken se kurioV oud' wV gunaika ek neothtoV memishmenhn eipen o qeoV sou

7. cronon mikron katelipon se kai meta eleouV megalou elehsw se

8. en qumw mikrw apestreya to proswpon mou apo sou kai en eleei aiwniw elehsw se eipen o rusamenoV se kurioV

9. apo tou udatoV tou epi nwe touto moi estin kaqoti wmosa autw en tw cronw ekeinw th gh mh qumwqhsesqai epi soi eti mhde en apeilh sou

10. ta orh metasthsesqai oude oi bounoi sou metakinhqhsontai outwV oude to par' emou soi eleoV ekleiyei oude h diaqhkh thV eirhnhV sou ou mh metasth eipen gar kurioV ilewV soi

11. tapeinh kai akatastatoV ou pareklhqhV idou egw etoimazw soi anqraka ton liqon sou kai ta qemelia sou sapfeiron

12. kai qhsw taV epalxeiV sou iaspin kai taV pulaV sou liqouV krustallou kai ton peribolon sou liqouV eklektouV

13. kai pantaV touV uiouV sou didaktouV qeou kai en pollh eirhnh ta tekna sou

14. kai en dikaiosunh oikodomhqhsh apecou apo adikou kai ou fobhqhsh kai tromoV ouk eggiei soi

15. idou proshlutoi proseleusontai soi di' emou kai epi se katafeuxontai

16. idou egw ktizw se ouc wV calkeuV fuswn anqrakaV kai ekferwn skeuoV eiV ergon egw de ektisa se ouk eiV apwleian fqeirai

17. pan skeuoV fqarton epi se ouk euodwsw kai pasa fwnh anasthsetai epi se eiV krisin pantaV autouV htthseiV oi de enocoi sou esontai en auth estin klhronomia toiV qerapeuousin kurion kai umeiV esesqe moi dikaioi legei kurioV

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina