1. ouai tekna apostatai tade legei kurioV epoihsate boulhn ou di' emou kai sunqhkaV ou dia tou pneumatoV mou prosqeinai amartiaV ef' amartiaiV

2. oi poreuomenoi katabhnai eiV aigupton eme de ouk ephrwthsan tou bohqhqhnai upo faraw kai skepasqhnai upo aiguptiwn

3. estai gar umin h skeph faraw eiV aiscunhn kai toiV pepoiqosin ep' aigupton oneidoV

4. oti eisin en tanei archgoi aggeloi ponhroi mathn kopiasousin

5. proV laon oV ouk wfelhsei autouV oute eiV bohqeian oute eiV wfeleian alla eiV aiscunhn kai oneidoV

6. h orasiV twn tetrapodwn twn en th erhmw en th qliyei kai th stenocwria lewn kai skumnoV leontoV ekeiqen kai aspideV kai ekgona aspidwn petomenwn oi eferon ep' onwn kai kamhlwn ton plouton autwn proV eqnoV o ouk wfelhsei autouV eiV bohqeian alla eiV aiscunhn kai oneidoV

7. aiguptioi mataia kai kena wfelhsousin umaV apaggeilon autoiV oti mataia h paraklhsiV umwn auth

8. nun oun kaqisaV grayon epi puxiou tauta kai eiV biblion oti estai eiV hmeraV kairwn tauta kai ewV eiV ton aiwna

9. oti laoV apeiqhV estin uioi yeudeiV oi ouk hboulonto akouein ton nomon tou qeou

10. oi legonteV toiV profhtaiV mh anaggellete hmin kai toiV ta oramata orwsin mh laleite hmin alla hmin laleite kai anaggellete hmin eteran planhsin

11. kai apostreyate hmaV apo thV odou tauthV afelete af' hmwn ton tribon touton kai afelete af' hmwn ton agion tou israhl

12. dia touto outwV legei kurioV o agioV tou israhl oti hpeiqhsate toiV logoiV toutoiV kai hlpisate epi yeudei kai oti egoggusaV kai pepoiqwV egenou epi tw logw toutw

13. dia touto estai umin h amartia auth wV teicoV pipton paracrhma polewV ocuraV ealwkuiaV hV paracrhma parestin to ptwma

14. kai to ptwma authV estai wV suntrimma aggeiou ostrakinou ek keramiou lepta wste mh eurein en autoiV ostrakon en w pur areiV kai en w aposurieiV udwr mikron

15. outw legei kurioV o agioV tou israhl otan apostrafeiV stenaxhV tote swqhsh kai gnwsh pou hsqa ote epepoiqeiV epi toiV mataioiV mataia h iscuV umwn egenhqh kai ouk hboulesqe akouein

16. all' eipate ef' ippwn feuxomeqa dia touto feuxesqe kai eipate epi koufoiV anabatai esomeqa dia touto koufoi esontai oi diwkonteV umaV

17. dia fwnhn enoV feuxontai cilioi kai dia fwnhn pente feuxontai polloi ewV an kataleifqhte wV istoV ep' orouV kai wV shmaian ferwn epi bounou

18. kai palin menei o qeoV tou oiktirhsai umaV kai dia touto uywqhsetai tou elehsai umaV dioti krithV kurioV o qeoV hmwn estin kai pou kataleiyete thn doxan umwn makarioi oi emmenonteV en autw

19. dioti laoV agioV en siwn oikhsei kai ierousalhm klauqmw eklausen elehson me elehsei se thn fwnhn thV kraughV sou hnika eiden ephkousen sou

20. kai dwsei kurioV umin arton qliyewV kai udwr stenon kai ouketi mh eggiswsin soi oi planwnteV se oti oi ofqalmoi sou oyontai touV planwntaV se

21. kai ta wta sou akousontai touV logouV twn opisw se planhsantwn oi legonteV auth h odoV poreuqwmen en auth eite dexia eite aristera

22. kai exareiV ta eidwla ta perihrgurwmena kai ta perikecruswmena lepta poihseiV kai likmhseiV wV udwr apokaqhmenhV kai wV kopron wseiV auta

23. tote estai o uetoV tw spermati thV ghV sou kai o artoV tou genhmatoV thV ghV sou estai plhsmonh kai liparoV kai boskhqhsetai sou ta kthnh th hmera ekeinh topon piona kai eurucwron

24. oi tauroi umwn kai oi boeV oi ergazomenoi thn ghn fagontai acura anapepoihmena en kriqh lelikmhmena

25. kai estai epi pantoV orouV uyhlou kai epi pantoV bounou metewrou udwr diaporeuomenon en th hmera ekeinh otan apolwntai polloi kai otan peswsin purgoi

26. kai estai to fwV thV selhnhV wV to fwV tou hliou kai to fwV tou hliou estai eptaplasion en th hmera otan iashtai kurioV to suntrimma tou laou autou kai thn odunhn thV plhghV sou iasetai

27. idou to onoma kuriou dia cronou ercetai pollou kaiomenoV o qumoV meta doxhV to logion twn ceilewn autou to logion orghV plhreV kai h orgh tou qumou wV pur edetai

28. kai to pneuma autou wV udwr en faraggi suron hxei ewV tou trachlou kai diaireqhsetai tou eqnh taraxai epi planhsei mataia kai diwxetai autouV planhsiV kai lhmyetai autouV kata proswpon autwn

29. mh dia pantoV dei umaV eufrainesqai kai eisporeuesqai eiV ta agia mou dia pantoV wsei eortazontaV kai wsei eufrainomenouV eiselqein meta aulou eiV to oroV tou kuriou proV ton qeon tou israhl

30. kai akousthn poihsei o qeoV thn doxan thV fwnhV autou kai ton qumon tou bracionoV autou deixei meta qumou kai orghV kai flogoV katesqioushV keraunwsei biaiwV kai wV udwr kai calaza sugkataferomenh bia

31. dia gar fwnhn kuriou htthqhsontai assurioi th plhgh h an pataxh autouV

32. kai estai autw kukloqen oqen hn autw h elpiV thV bohqeiaV ef' h autoV epepoiqei autoi meta aulwn kai kiqaraV polemhsousin auton ek metabolhV

33. su gar pro hmerwn apaithqhsh mh kai soi htoimasqh basileuein faragga baqeian xula keimena pur kai xula polla o qumoV kuriou wV faragx upo qeiou kaiomenh

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina