1. o logoV o genomenoV para kuriou proV hsaian uion amwV peri thV ioudaiaV kai peri ierousalhm

2. oti estai en taiV escataiV hmeraiV emfaneV to oroV kuriou kai o oikoV tou qeou ep' akrwn twn orewn kai uywqhsetai uperanw twn bounwn kai hxousin ep' auto panta ta eqnh

3. kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute kai anabwmen eiV to oroV kuriou kai eiV ton oikon tou qeou iakwb kai anaggelei hmin thn odon autou kai poreusomeqa en auth ek gar siwn exeleusetai nomoV kai logoV kuriou ex ierousalhm

4. kai krinei ana meson twn eqnwn kai elegxei laon polun kai sugkoyousin taV macairaV autwn eiV arotra kai taV zibunaV autwn eiV drepana kai ou lhmyetai eti eqnoV ep' eqnoV macairan kai ou mh maqwsin eti polemein

5. kai nun o oikoV tou iakwb deute poreuqwmen tw fwti kuriou

6. anhken gar ton laon autou ton oikon tou israhl oti eneplhsqh wV to ap' archV h cwra autwn klhdonismwn wV h twn allofulwn kai tekna polla allofula egenhqh autoiV

7. eneplhsqh gar h cwra autwn arguriou kai crusiou kai ouk hn ariqmoV twn qhsaurwn autwn kai eneplhsqh h gh ippwn kai ouk hn ariqmoV twn armatwn autwn

8. kai eneplhsqh h gh bdelugmatwn twn ergwn twn ceirwn autwn kai prosekunhsan oiV epoihsan oi daktuloi autwn

9. kai ekuyen anqrwpoV kai etapeinwqh anhr kai ou mh anhsw autouV

10. kai nun eiselqete eiV taV petraV kai kruptesqe eiV thn ghn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

11. oi gar ofqalmoi kuriou uyhloi o de anqrwpoV tapeinoV kai tapeinwqhsetai to uyoV twn anqrwpwn kai uywqhsetai kurioV monoV en th hmera ekeinh

12. hmera gar kuriou sabawq epi panta ubristhn kai uperhfanon kai epi panta uyhlon kai metewron kai tapeinwqhsontai

13. kai epi pasan kedron tou libanou twn uyhlwn kai metewrwn kai epi pan dendron balanou basan

14. kai epi pan oroV kai epi panta bounon uyhlon

15. kai epi panta purgon uyhlon kai epi pan teicoV uyhlon

16. kai epi pan ploion qalasshV kai epi pasan qean ploiwn kallouV

17. kai tapeinwqhsetai paV anqrwpoV kai peseitai uyoV anqrwpwn kai uywqhsetai kurioV monoV en th hmera ekeinh

18. kai ta ceiropoihta panta katakruyousin

19. eisenegkanteV eiV ta sphlaia kai eiV taV scismaV twn petrwn kai eiV taV trwglaV thV ghV apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

20. th gar hmera ekeinh ekbalei anqrwpoV ta bdelugmata autou ta argura kai ta crusa a epoihsan proskunein toiV mataioiV kai taiV nukterisin

21. tou eiselqein eiV taV trwglaV thV stereaV petraV kai eiV taV scismaV twn petrwn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina