1. parakaleite parakaleite ton laon mou legei o qeoV

2. iereiV lalhsate eiV thn kardian ierousalhm parakalesate authn oti eplhsqh h tapeinwsiV authV lelutai authV h amartia oti edexato ek ceiroV kuriou dipla ta amarthmata authV

3. fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV tou qeou hmwn

4. pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai panta ta skolia eiV euqeian kai h traceia eiV pedia

5. kai ofqhsetai h doxa kuriou kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou oti kurioV elalhsen

6. fwnh legontoV bohson kai eipa ti bohsw pasa sarx cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou

7. exhranqh o cortoV kai to anqoV exepesen

8. to de rhma tou qeou hmwn menei eiV ton aiwna

9. ep' oroV uyhlon anabhqi o euaggelizomenoV siwn uywson th iscui thn fwnhn sou o euaggelizomenoV ierousalhm uywsate mh fobeisqe eipon taiV polesin iouda idou o qeoV umwn

10. idou kurioV meta iscuoV ercetai kai o braciwn meta kurieiaV idou o misqoV autou met' autou kai to ergon enantion autou

11. wV poimhn poimanei to poimnion autou kai tw bracioni autou sunaxei arnaV kai en gastri ecousaV parakalesei

12. tiV emetrhsen th ceiri to udwr kai ton ouranon spiqamh kai pasan thn ghn draki tiV esthsen ta orh staqmw kai taV napaV zugw

13. tiV egnw noun kuriou kai tiV autou sumbouloV egeneto oV sumbiba auton

14. h proV tina sunebouleusato kai sunebibasen auton h tiV edeixen autw krisin h odon sunesewV tiV edeixen autw

15. ei panta ta eqnh wV stagwn apo kadou kai wV roph zugou elogisqhsan kai wV sieloV logisqhsontai

16. o de libanoV ouc ikanoV eiV kausin kai panta ta tetrapoda ouc ikana eiV olokarpwsin

17. kai panta ta eqnh wV ouden eisi kai eiV ouqen elogisqhsan

18. tini wmoiwsate kurion kai tini omoiwmati wmoiwsate auton

19. mh eikona epoihsen tektwn h crusocooV cwneusaV crusion periecruswsen auton omoiwma kateskeuasen auton

20. xulon gar ashpton eklegetai tektwn kai sofwV zhtei pwV sthsei autou eikona kai ina mh saleuhtai

21. ou gnwsesqe ouk akousesqe ouk anhggelh ex archV umin ouk egnwte ta qemelia thV ghV

22. o katecwn ton guron thV ghV kai oi enoikounteV en auth wV akrideV o sthsaV wV kamaran ton ouranon kai diateinaV wV skhnhn katoikein

23. o didouV arcontaV eiV ouden arcein thn de ghn wV ouden epoihsen

24. ou gar mh speirwsin oude mh futeuswsin oude mh rizwqh eiV thn ghn h riza autwn epneusen ep' autouV kai exhranqhsan kai kataigiV wV frugana analhmyetai autouV

25. nun oun tini me wmoiwsate kai uywqhsomai eipen o agioV

26. anableyate eiV uyoV touV ofqalmouV umwn kai idete tiV katedeixen panta tauta o ekferwn kata ariqmon ton kosmon autou pantaV ep' onomati kalesei apo pollhV doxhV kai en kratei iscuoV ouden se elaqen

27. mh gar eiphV iakwb kai ti elalhsaV israhl apekrubh h odoV mou apo tou qeou kai o qeoV mou thn krisin afeilen kai apesth

28. kai nun ouk egnwV ei mh hkousaV qeoV aiwnioV o qeoV o kataskeuasaV ta akra thV ghV ou peinasei oude kopiasei oude estin exeuresiV thV fronhsewV autou

29. didouV toiV peinwsin iscun kai toiV mh odunwmenoiV luphn

30. peinasousin gar newteroi kai kopiasousin neaniskoi kai eklektoi aniscueV esontai

31. oi de upomenonteV ton qeon allaxousin iscun pterofuhsousin wV aetoi dramountai kai ou kopiasousin badiountai kai ou peinasousin

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina