1. to orama thV erhmou wV kataigiV di' erhmou dielqoi ex erhmou ercomenh ek ghV foberon

2. to orama kai sklhron anhggelh moi o aqetwn aqetei o anomwn anomei ep' emoi oi ailamitai kai oi presbeiV twn perswn ep' eme ercontai nun stenaxw kai parakalesw emauton

3. dia touto eneplhsqh h osfuV mou eklusewV kai wdineV elabon me wV thn tiktousan hdikhsa to mh akousai espoudasa to mh blepein

4. h kardia mou planatai kai h anomia me baptizei h yuch mou efesthken eiV fobon

5. etoimason thn trapezan piete fagete anastanteV oi arconteV etoimasate qureouV

6. oti outwV eipen kurioV proV me badisaV seautw sthson skopon kai o an idhV anaggeilon

7. kai eidon anabataV ippeiV duo anabathn onou kai anabathn kamhlou akroasai akroasin pollhn

8. kai kaleson ourian eiV thn skopian kuriou kai eipen esthn dia pantoV hmeraV kai epi thV parembolhV esthn olhn thn nukta

9. kai idou autoV ercetai anabathV sunwridoV kai apokriqeiV eipen peptwken babulwn kai panta ta agalmata authV kai ta ceiropoihta authV sunetribhsan eiV thn ghn

10. akousate oi kataleleimmenoi kai oi odunwmenoi akousate a hkousa para kuriou sabawq o qeoV tou israhl anhggeilen hmin

11. to orama thV idoumaiaV proV eme kalei para tou shir fulassete epalxeiV

12. fulassw to prwi kai thn nukta ean zhthV zhtei kai par' emoi oikei

13. en tw drumw esperaV koimhqhsh en th odw daidan

14. eiV sunanthsin diywnti udwr ferete oi enoikounteV en cwra qaiman artoiV sunantate toiV feugousin

15. dia to plhqoV twn feugontwn kai dia to plhqoV twn planwmenwn kai dia to plhqoV thV macairaV kai dia to plhqoV twn toxeumatwn twn diatetamenwn kai dia to plhqoV twn peptwkotwn en tw polemw

16. oti outwV eipen moi kurioV eti eniautoV wV eniautoV misqwtou ekleiyei h doxa twn uiwn khdar

17. kai to kataloipon twn toxeumatwn twn iscurwn uiwn khdar estai oligon dioti kurioV elalhsen o qeoV israhl

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina