1. emfanhV egenomhn toiV eme mh zhtousin eureqhn toiV eme mh eperwtwsin eipa idou eimi tw eqnei oi ouk ekalesan mou to onoma

2. exepetasa taV ceiraV mou olhn thn hmeran proV laon apeiqounta kai antilegonta oi ouk eporeuqhsan odw alhqinh all' opisw twn amartiwn autwn

3. o laoV outoV o paroxunwn me enantion emou dia pantoV autoi qusiazousin en toiV khpoiV kai qumiwsin epi taiV plinqoiV toiV daimonioiV a ouk estin

4. kai en toiV mnhmasin kai en toiV sphlaioiV koimwntai di' enupnia oi esqonteV krea ueia kai zwmon qusiwn memolummena panta ta skeuh autwn

5. oi legonteV porrw ap' emou mh eggishV mou oti kaqaroV eimi outoV kapnoV tou qumou mou pur kaietai en autw pasaV taV hmeraV

6. idou gegraptai enwpion mou ou siwphsw ewV an apodw eiV ton kolpon autwn

7. taV amartiaV autwn kai twn paterwn autwn legei kurioV oi equmiasan epi twn orewn kai epi twn bounwn wneidisan me apodwsw ta erga autwn eiV ton kolpon autwn

8. outwV legei kurioV on tropon eureqhsetai o rwx en tw botrui kai erousin mh lumhnh auton oti eulogia kuriou estin en autw outwV poihsw eneken tou douleuontoV moi toutou eneken ou mh apolesw pantaV

9. kai exaxw to ex iakwb sperma kai to ex iouda kai klhronomhsei to oroV to agion mou kai klhronomhsousin oi eklektoi mou kai oi douloi mou kai katoikhsousin ekei

10. kai esontai en tw drumw epauleiV poimniwn kai faragx acwr eiV anapausin boukoliwn tw law mou oi ezhthsan me

11. umeiV de oi egkataliponteV me kai epilanqanomenoi to oroV to agion mou kai etoimazonteV tw daimoni trapezan kai plhrounteV th tuch kerasma

12. egw paradwsw umaV eiV macairan panteV en sfagh peseisqe oti ekalesa umaV kai ouc uphkousate elalhsa kai parhkousate kai epoihsate to ponhron enantion emou kai a ouk eboulomhn exelexasqe

13. dia touto tade legei kurioV idou oi douleuonteV moi fagontai umeiV de peinasete idou oi douleuonteV moi piontai umeiV de diyhsete idou oi douleuonteV moi eufranqhsontai umeiV de aiscunqhsesqe

14. idou oi douleuonteV moi agalliasontai en eufrosunh umeiV de kekraxesqe dia ton ponon thV kardiaV umwn kai apo suntribhV pneumatoV ololuxete

15. kataleiyete gar to onoma umwn eiV plhsmonhn toiV eklektoiV mou umaV de anelei kurioV toiV de douleuousin autw klhqhsetai onoma kainon

16. o euloghqhsetai epi thV ghV euloghsousin gar ton qeon ton alhqinon kai oi omnuonteV epi thV ghV omountai ton qeon ton alhqinon epilhsontai gar thn qliyin autwn thn prwthn kai ouk anabhsetai autwn epi thn kardian

17. estai gar o ouranoV kainoV kai h gh kainh kai ou mh mnhsqwsin twn proterwn oud' ou mh epelqh autwn epi thn kardian

18. all' eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth oti idou egw poiw ierousalhm agalliama kai ton laon mou eufrosunhn

19. kai agalliasomai epi ierousalhm kai eufranqhsomai epi tw law mou kai ouketi mh akousqh en auth fwnh klauqmou oude fwnh kraughV

20. kai ou mh genhtai ekei awroV kai presbuthV oV ouk emplhsei ton cronon autou estai gar o neoV ekaton etwn o de apoqnhskwn amartwloV ekaton etwn kai epikataratoV estai

21. kai oikodomhsousin oikiaV kai autoi enoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnaV kai autoi fagontai ta genhmata autwn

22. kai ou mh oikodomhsousin kai alloi enoikhsousin kai ou mh futeusousin kai alloi fagontai kata gar taV hmeraV tou xulou thV zwhV esontai ai hmerai tou laou mou ta erga twn ponwn autwn palaiwsousin

23. oi de eklektoi mou ou kopiasousin eiV kenon oude teknopoihsousin eiV kataran oti sperma huloghmenon upo qeou estin kai ta ekgona autwn met' autwn esontai

24. kai estai prin kekraxai autouV egw epakousomai autwn eti lalountwn autwn erw ti estin

25. tote lukoi kai arneV boskhqhsontai ama kai lewn wV bouV fagetai acura ofiV de ghn wV arton ouk adikhsousin oude mh lumanountai epi tw orei tw agiw mou legei kurioV





“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina