1. fwtizou fwtizou ierousalhm hkei gar sou to fwV kai h doxa kuriou epi se anatetalken

2. idou skotoV kai gnofoV kaluyei ghn ep' eqnh epi de se fanhsetai kurioV kai h doxa autou epi se ofqhsetai

3. kai poreusontai basileiV tw fwti sou kai eqnh th lamprothti sou

4. aron kuklw touV ofqalmouV sou kai ide sunhgmena ta tekna sou idou hkasin panteV oi uioi sou makroqen kai ai qugatereV sou ep' wmwn arqhsontai

5. tote oyh kai fobhqhsh kai eksthsh th kardia oti metabalei eiV se ploutoV qalasshV kai eqnwn kai lawn kai hxousin soi

6. agelai kamhlwn kai kaluyousin se kamhloi madiam kai gaifa panteV ek saba hxousin feronteV crusion kai libanon oisousin kai to swthrion kuriou euaggeliountai

7. kai panta ta probata khdar sunacqhsontai soi kai krioi nabaiwq hxousin soi kai anenecqhsetai dekta epi to qusiasthrion mou kai o oikoV thV proseuchV mou doxasqhsetai

8. tineV oide wV nefelai petantai kai wV peristerai sun neossoiV

9. eme nhsoi upemeinan kai ploia qarsiV en prwtoiV agagein ta tekna sou makroqen kai ton arguron kai ton cruson met' autwn dia to onoma kuriou to agion kai dia to ton agion tou israhl endoxon einai

10. kai oikodomhsousin allogeneiV ta teich sou kai oi basileiV autwn parasthsontai soi dia gar orghn mou epataxa se kai dia eleon hgaphsa se

11. kai anoicqhsontai ai pulai sou dia pantoV hmeraV kai nuktoV ou kleisqhsontai eisagagein proV se dunamin eqnwn kai basileiV agomenouV

12. ta gar eqnh kai oi basileiV oitineV ou douleusousin soi apolountai kai ta eqnh erhmia erhmwqhsontai

13. kai h doxa tou libanou proV se hxei en kuparissw kai peukh kai kedrw ama doxasai ton topon ton agion mou

14. kai poreusontai proV se dedoikoteV uioi tapeinwsantwn se kai paroxunantwn se kai klhqhsh poliV kuriou siwn agiou israhl

15. dia to gegenhsqai se egkataleleimmenhn kai memishmenhn kai ouk hn o bohqwn kai qhsw se agalliama aiwnion eufrosunhn genewn geneaiV

16. kai qhlaseiV gala eqnwn kai plouton basilewn fagesai kai gnwsh oti egw kurioV o swzwn se kai exairoumenoV se qeoV israhl

17. kai anti calkou oisw soi crusion anti de sidhrou oisw soi argurion anti de xulwn oisw soi calkon anti de liqwn sidhron kai dwsw touV arcontaV sou en eirhnh kai touV episkopouV sou en dikaiosunh

18. kai ouk akousqhsetai eti adikia en th gh sou oude suntrimma oude talaipwria en toiV orioiV sou alla klhqhsetai swthrion ta teich sou kai ai pulai sou glumma

19. kai ouk estai soi o hlioV eiV fwV hmeraV oude anatolh selhnhV fwtiei soi thn nukta all' estai soi kurioV fwV aiwnion kai o qeoV doxa sou

20. ou gar dusetai o hlioV soi kai h selhnh soi ouk ekleiyei estai gar kurioV soi fwV aiwnion kai anaplhrwqhsontai ai hmerai tou penqouV sou

21. kai o laoV sou paV dikaioV kai di' aiwnoV klhronomhsousin thn ghn fulasswn to futeuma erga ceirwn autou eiV doxan

22. o oligostoV estai eiV ciliadaV kai o elacistoV eiV eqnoV mega egw kurioV kata kairon sunaxw autouV

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina