1. kurie o qeoV mou doxasw se umnhsw to onoma sou oti epoihsaV qaumasta pragmata boulhn arcaian alhqinhn genoito kurie

2. oti eqhkaV poleiV eiV cwma poleiV ocuraV tou pesein autwn ta qemelia twn asebwn poliV eiV ton aiwna ou mh oikodomhqh

3. dia touto euloghsei se o laoV o ptwcoV kai poleiV anqrwpwn adikoumenwn euloghsousin se

4. egenou gar pash polei tapeinh bohqoV kai toiV aqumhsasin dia endeian skeph apo anqrwpwn ponhrwn rush autouV skeph diywntwn kai pneuma anqrwpwn adikoumenwn

5. euloghsousin se wV anqrwpoi oligoyucoi diywnteV en siwn apo anqrwpwn asebwn oiV hmaV paredwkaV

6. kai poihsei kurioV sabawq pasi toiV eqnesin epi to oroV touto piontai eufrosunhn piontai oinon crisontai muron

7. en tw orei toutw paradoV tauta panta toiV eqnesin h gar boulh auth epi panta ta eqnh

8. katepien o qanatoV iscusaV kai palin afeilen o qeoV pan dakruon apo pantoV proswpou to oneidoV tou laou afeilen apo pashV thV ghV to gar stoma kuriou elalhsen

9. kai erousin th hmera ekeinh idou o qeoV hmwn ef' w hlpizomen kai hgalliwmeqa kai eufranqhsomeqa epi th swthria hmwn

10. oti anapausin dwsei o qeoV epi to oroV touto kai katapathqhsetai h mwabitiV on tropon patousin alwna en amaxaiV

11. kai anhsei taV ceiraV autou on tropon kai autoV etapeinwsen tou apolesai kai tapeinwsei thn ubrin autou ef' a taV ceiraV epebalen

12. kai to uyoV thV katafughV tou toicou sou tapeinwsei kai katabhsetai ewV tou edafouV

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina