1. ouai ghV ploiwn pterugeV epekeina potamwn aiqiopiaV

2. o apostellwn en qalassh omhra kai epistolaV bublinaV epanw tou udatoV poreusontai gar aggeloi koufoi proV eqnoV metewron kai xenon laon kai calepon tiV autou epekeina eqnoV anelpiston kai katapepathmenon nun oi potamoi thV ghV

3. panteV wV cwra katoikoumenh katoikhqhsetai h cwra autwn wsei shmeion apo orouV arqh wV salpiggoV fwnh akouston estai

4. oti outwV eipen moi kurioV asfaleia estai en th emh polei wV fwV kaumatoV meshmbriaV kai wV nefelh drosou hmeraV amhtou estai

5. pro tou qerismou otan suntelesqh anqoV kai omfax anqhsh anqoV omfakizousa kai afelei ta botrudia ta mikra toiV drepanoiV kai taV klhmatidaV afelei kai katakoyei

6. kai kataleiyei ama toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai sunacqhsetai ep' autouV ta peteina tou ouranou kai panta ta qhria thV ghV ep' auton hxei

7. en tw kairw ekeinw anenecqhsetai dwra kuriw sabawq ek laou teqlimmenou kai tetilmenou kai apo laou megalou apo tou nun kai eiV ton aiwna cronon eqnoV elpizon kai katapepathmenon o estin en merei potamou thV cwraV autou eiV ton topon ou to onoma kuriou sabawq epeklhqh oroV siwn

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina