1. kai egeneto en taiV hmeraiV acaz tou iwaqam tou uiou oziou basilewV iouda anebh raasswn basileuV aram kai fakee uioV romeliou basileuV israhl epi ierousalhm polemhsai authn kai ouk hdunhqhsan poliorkhsai authn

2. kai anhggelh eiV ton oikon dauid legonteV sunefwnhsen aram proV ton efraim kai exesth h yuch autou kai h yuch tou laou autou on tropon otan en drumw xulon upo pneumatoV saleuqh

3. kai eipen kurioV proV hsaian exelqe eiV sunanthsin acaz su kai o kataleifqeiV iasoub o uioV sou proV thn kolumbhqran thV anw odou tou agrou tou gnafewV

4. kai ereiV autw fulaxai tou hsucasai kai mh fobou mhde h yuch sou asqeneitw apo twn duo xulwn twn dalwn twn kapnizomenwn toutwn otan gar orgh tou qumou mou genhtai palin iasomai

5. kai o uioV tou aram kai o uioV tou romeliou oti ebouleusanto boulhn ponhran peri sou legonteV

6. anabhsomeqa eiV thn ioudaian kai sullalhsanteV autoiV apostreyomen autouV proV hmaV kai basileusomen authV ton uion tabehl

7. tade legei kurioV sabawq ou mh emmeinh h boulh auth oude estai

8. all' h kefalh aram damaskoV all' eti exhkonta kai pente etwn ekleiyei h basileia efraim apo laou

9. kai h kefalh efraim somorwn kai h kefalh somorwn uioV tou romeliou kai ean mh pisteushte oude mh sunhte

10. kai proseqeto kurioV lalhsai tw acaz legwn

11. aithsai seautw shmeion para kuriou qeou sou eiV baqoV h eiV uyoV

12. kai eipen acaz ou mh aithsw oud' ou mh peirasw kurion

13. kai eipen akousate dh oikoV dauid mh mikron umin agwna parecein anqrwpoiV kai pwV kuriw parecete agwna

14. dia touto dwsei kurioV autoV umin shmeion idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kaleseiV to onoma autou emmanouhl

15. bouturon kai meli fagetai prin h gnwnai auton h proelesqai ponhra eklexetai to agaqon

16. dioti prin h gnwnai to paidion agaqon h kakon apeiqei ponhria tou eklexasqai to agaqon kai kataleifqhsetai h gh hn su fobh apo proswpou twn duo basilewn

17. alla epaxei o qeoV epi se kai epi ton laon sou kai epi ton oikon tou patroV sou hmeraV ai oupw hkasin af' hV hmeraV afeilen efraim apo iouda ton basilea twn assuriwn

18. kai estai en th hmera ekeinh suriei kurioV muiaiV o kurieuei merouV potamou aiguptou kai th melissh h estin en cwra assuriwn

19. kai eleusontai panteV kai anapausontai en taiV faragxi thV cwraV kai en taiV trwglaiV twn petrwn kai eiV ta sphlaia kai eiV pasan ragada kai en panti xulw

20. en th hmera ekeinh xurhsei kurioV tw xurw tw megalw kai memequsmenw o estin peran tou potamou basilewV assuriwn thn kefalhn kai taV tricaV twn podwn kai ton pwgwna afelei

21. kai estai en th hmera ekeinh qreyei anqrwpoV damalin bown kai duo probata

22. kai estai apo tou pleiston poiein gala bouturon kai meli fagetai paV o kataleifqeiV epi thV ghV

23. kai estai en th hmera ekeinh paV topoV ou ean wsin ciliai ampeloi ciliwn siklwn eiV cerson esontai kai eiV akanqan

24. meta belouV kai toxeumatoV eiseleusontai ekei oti cersoV kai akanqa estai pasa h gh

25. kai pan oroV arotriwmenon arotriaqhsetai kai ou mh epelqh ekei foboV estai gar apo thV cersou kai akanqhV eiV boskhma probatou kai eiV katapathma booV

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina